“The Making of the Ordinary Child in Preschool”.

Författare
Alasuutari, M.
Markström, A-M.
Källor
Scandinavian Journal of Educational Research, 55(5), 517-535.
År
2011

Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger och föräldrar utvärderar barn under föräldrasamtal. Studien undersöker hur institutionell ordning skapar ”det vanliga barnet”, och hur pedagoger och föräldrar sätter ord på sin syn på och sina åsikter om hur barn är och hur barn bör vara när en institutionell ordning ska upprätthållas.

Resultat

Studien visar att den viktigaste förväntning som ställs på barnen är att de bör vara socialt kompetenta. Denna förväntning uttrycks betydligt oftare än förväntningar om utbildning och lärande. De institutionella förväntningar och krav som ställs på barnen varierar beroende på kön, och studien visar att flickor som bryter mot normerna uppmärksammas i högre grad än normbrytande pojkar. Pojkar som bryter mot normerna får uppmärksamhet först när deras beteende uppfattas som problematiskt eller aggressivt.

Design

Studien bygger på 54 samtal mellan pedagoger och finska och svenska föräldrar till totalt 62 barn. Alla samtal spelades in av pedagogerna. De samtal som ägde rum mellan svenska deltagare spelades in på åtta förskolor på sex orter av varierande storlek (från 3 000 till 160 000 invånare). Samtalen varade i en timme i genomsnitt, men längden varierar mellan 20 och 90 minuter. De 54 samtalen transkriberades och datamaterialet analyserades utifrån ett diskursanalytiskt arbetssätt. Författarna utgår från en socialkonstruktivistisk tes om att kulturella och tillgängliga diskurser skapar och bestämmer riktningen för handlingar, bland annat kommunikation, vid interaktion mellan människor.

Referenser

Alasuutari, M. & Markström, A-M. (2011). “The Making of the Ordinary Child in Preschool”. Scandinavian Journal of Educational Research, 55(5), 517-535.

Uppdragsgivare

Information saknas