”Barnefellesskap som demokratisk danningsarena. Kva kan gje høve til medverknad i leik i barnehagen?”.

Författare
Grindheim, L.T.
Källor
Nordisk Barnehageforskning, 4(2), 91-102.
År
2011

Syfte

Studien fokuserar på gemenskaper bland barn i ett demokratiskt perspektiv. Syftet med studien är att undersöka de problematiska och olika sätt som barn konstruerar gemenskaper på, och hur de konstrueras i gemenskaper med jämnåriga barn.

Resultat

Mot bakgrund av analysen formulerar författaren fyra olika mönster för hur barn förhandlar om deltagande i gemenskaper med jämnåriga. Det första mönstret är vänskap och inledd lek, som kan ses som en förhandlingsposition. Det andra mönstret är ålder, där barn kan förhandla om en viss position i leken utifrån sin ålder. Det tredje mönstret är barnens ålder och hur länge de har gått på förskolan (anciennitet), och det fjärde mönstret är tillgången till leksaker, som ses som ett mönster för hur förhandlingar går till i barnens gemenskaper. Författaren visar hur barnen placerar sig hierarkiskt i förhållande till varandra med hjälp av dessa mönster. Inledd lek är ett exempel på hur barn som redan deltar i leken kan positionera sig i relation till barn som vill börja delta i leken. Ett annat exempel är hur barn använder leksaker som de tagit med hemifrån som förhandlingsverktyg i leken.

Design

18 barn i åldern 3–6 år deltog i studien. Data samlades in med hjälp av observationer och fältanteckningar av samtal mellan barnen, samtal mellan barnen och pedagogerna samt samtal mellan barnen och författaren. Författaren fokuserar främst på de inbördes relationerna mellan barnen. Fyra observationer där barn förhandlar om deltagande i gemenskapen utgjorde grunden för analysen.

Referenser

Grindheim, L.T. (2011). ”Barnefellesskap som demokratisk danningsarena. Kva kan gje høve til medverknad i leik i barnehagen?”. Nordisk Barnehageforskning, 4(2), 91-102.

Uppdragsgivare

Information saknas