”Social status and communicative competence in preschool years. An observation-based approach”.

Författare
Nærland, T.
Källor
Oslo: Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.
År
2011

Syfte

Det övergripande syftet med avhandlingen är att undersöka social status och kommunikativa kompetenser bland barn i förskolan utifrån ett observationsbaserat arbetssätt.

Resultat

Generellt visar studien att barn som karaktäriseras som sociala kännetecknas av att deras sätt att vara är tydligt, lättförståeligt och vänligt. Barnens sociala roll påverkas mer av hur duktiga de är på att prata med varandra och vara i dialog med varandra än av mer formella språkliga färdigheter, till exempel ordförråd och grammatiska färdigheter. Författaren drar även slutsatsen att barn intresserar sig mer för varandra ju äldre de blir. Till exempel visar studien att barn under två år sällan är sociala, men att barn som har fyllt tre år interagerar oftare med varandra och fokuserar mer på varandra. Resultaten indikerar att när barn ingår i en grupp är det endast de mycket aktiva barnen som förmår tilldra sig positiv uppmärksamhet.

Design

Data samlades in från två avdelningar på en förskola för barn till studenter, och totalt deltog 64 barn i undersökningen: 40 flickor och 24 pojkar. Data spelades in på video på förskolan, vid en tid på dagen som kännetecknades av hög grad av barn-barn-interaktion och en låg grad av strukturerade aktiviteter. Inspelningar gjordes från 18 platser, och från varje plats spelades tre femminuterssekvenser in. Alla platser och alla situationer filmades ur två vinklar. Totalt spelades 20 timmar material in, och det fanns minst 20 minuter inspelning per varje barn.

Referenser

Nærland, T. (2011). ”Social status and communicative competence in preschool years. An observation-based approach”. Oslo: Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

Uppdragsgivare

Psykologisk institutt vid Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet har finansierat datainsamling och handledning. Institutt for Spesialpedagogikk vid Universitetet i Oslo har finansierat forskarens doktorandstipendium.