Nye Muligheder for Samarbejde i Styring og Organisering af Dagtilbud? En forskningsberetning om mangestemmige resultater fra laboratorier.

Författare
Hviid, P.
Plotnikof, M.
Källor
Københavns Universitet og Copenhagen Business School.
År
2012
ISBN
87-91757-08-8

Syfte

Projektet startades som ett öppet, tvärgående dialogförsök där man i två kommuner på Själland skulle hitta och införa alternativa problemnära samverkansformer inom förskolan. Tre specialutformade workshops startades för att bland annat stärka kunskapsdelning, sociala relationer samt tillit och samverkan mellan de involverade aktörerna. I dessa workshops låg fokus på samspel mellan barn och vuxna, samspel mellan pedagoger och institutionschefer respektive samspel mellan barn, föräldrar, pedagoger, förvaltare och politiker. Syftet med denna studie är alltså att undersöka huruvida deltagande i workshops av detta slag kan göra det lättare att hitta alternativa samarbetsformer i förskoleorganisationen.

Resultat

Det övergripande resultatet av studien är att det erkända behovet av att lyssna till varandra i och med detta projekt har blivit uttalat och tydliggjort i praktiken inom alla instanser som arbetar med förskoleverksamhet i kommunerna. Politikerna uttrycker ett behov av att delta i en direkt dialog med pedagogerna, och cheferna uttrycker ett behov av att stå i närmare kontakt med barnens vardag på institutionerna. Pedagogerna uttrycker bland annat ett behov av att få möjlighet att utveckla och utforska egna praktiker i större utsträckning, och i samarbete med andra. Från förvaltningen uttrycks ett behov av mer djupgående kunskaper om vardagsliv och praktiker på förskolorna, framför allt i samband med deras tillsynsverksamhet på förskolorna. Författarnas slutsats är att den viktigaste faktorn i arbetet med att samarbeta och lyssna på varandra är att parterna i dialogen har tillit till varandra.

Design

Datamaterialet samlades in med hjälp av flera metoder, bland annat initiativtagande till och deltagande i workshops, utforskande samarbetsprocesser, frågeformulärundersökning, intervjuer och fokusgruppintervjuer. Dessutom har forskarna observerat aktörernas vardag och diverse möten som de deltagit i.
Workshop-innehållet utformades och genomfördes i direkt anknytning till lokala projektarbeten och är avsett för olika aktörgrupper och dialogparter. Bland annat skapades workshops kring styrning, förvaltning, yrkesroller, ledarskap, barnledarskap samt lek.

Referenser

Hviid, P. & Plotnikof, M. (2012). Nye Muligheder for Samarbejde i Styring og Organisering af Dagtilbud? En forskningsberetning om mangestemmige resultater fra laboratorier. Københavns Universitet og Copenhagen Business School.

Uppdragsgivare

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbunds forskningsfond