Children's collaborative encounters in pre-school.

Författare
Svinth, L.
Källor
Early Child Development and Care 2012, 1-16.
År
2012

Syfte

Studien syftar till att undersöka barns olika samarbetsformer i förskolan. Dessutom är syftet att undersöka hur de institutionella kraven påverkar barnens samarbete ur ett utbildningsperspektiv. Uppmärksamheten är särskilt inriktad på utsatta barn i perifera lägen.

Resultat

Studien visar att när kommunikationen mellan den pedagogiska personalen och barnen till exempel är begränsad till instruktioner är det svårt att upprätthålla en balanserad och samarbetande inlärningsmiljö. Enligt studien är det nödvändigt att utmana den underliggande synen på inlärning. Den pedagogiska metoden verkar drivas av en oklar uppfattning om inlärning där fokus i den pedagogiska metoden är inriktad på dokumentation, resultat och vuxenstyrda aktiviteter medan barnens perspektiv och samarbete verkar skjutas till bakgrunden. Studien finner två huvudsakliga mönster i barnens samarbete. Det första mönstret är att barnens intresse och engagemang i en pedagogisk verksamhet spontant kan leda till samarbeten. Det andra mönstret är när den pedagogiska personalen förlorar kontrollen över den pedagogiska verksamheten och därmed öppnar upp för barnens samarbeten. Samarbetena uppstår ur ett engagemang, men samarbetet i sig kan även leda till ett ökat engagemang. Ett undantag från detta mönster är när den pedagogiska personalen begränsar mötet. Det framgår vidare att barnens förväntningar och kompetenser inte värdesätts som inlärningsresurser, och eftersom den pedagogiska personalen inte initierar samarbeten får särskilt de utsatta barnen mindre erfarenhet av samarbeten och samverkan.

Design

Det handlar om dansk kvalitativ, etnografisk studie som under 11 månader har observerat mellan 3 och 14 barn i åldrarna tre till fem år i samband med olika pedagogiska verksamheter. Data har samlats in med hjälp av en handhållen kamera vid 24 olika tillfällen vid två förskolor. Båda förskolorna är belägna i områden med en hög andel barn från sämre socioekonomiska bakgrunder.

Referenser

Svinth, L. (2012). Children's collaborative encounters in pre-school. Early Child Development and Care 2012, 1-16.

Uppdragsgivare

Egmont Fonden, Danmark