The Mathematical Competencies of Toddlers Expressed in Their Play and Daily Life Activities in Norwegian Kindergartens.

Författare
Reikerås, E.
Løge, I.K.
Knivsberg, A.
Källor
International Journal of Early Childhood 44(1), 91-114.
År
2012

Syfte

Studien syftade till att undersöka vilka matematikkunskaper som uttrycktes genom lek och vardagliga aktiviteter hos 1 003 norska barn med en genomsnittlig ålder på ungefär två och ett halvt år (mellan 30 och 33 månader).

Resultat

Resultaten visar att barnen har matematiska kunskaper i alla de observerade områdena som att räkna och lägga ihop (t.ex. listor), geometri (t.ex. former, rum och mönster) och problemlösning (t.ex. matematiskt språk). Det finns en stor poängspridning för underkategorierna siffror och räkning, geometri och problemlösning. Den största skillnaden är för siffror och räkning. I jämförelse med tidigare studier visar den aktuella studien att barnen får lägre poäng inom förmågan att använda siffror och upprepa talföljder. Däremot får barnen högre poäng inom förmågan att lägga pussel och följa instruktioner som innehåller rumsliga ord som t.ex. geometriska beskrivningar. Bedömningsmaterialet som användes av pedagogerna för att identifiera barnens olika färdigheter bedöms av pedagogerna som ett värdefullt verktyg som kan användas i förskoleverksamheten. Generellt visar studien att resultatet belyser och betonar förskolans skyldighet att varje barn ska ges möjlighet att trivas och utvecklas.

Design

Studien ingår i en norsk kvantitativ studie som är en del av en större tvärvetenskaplig longitudinell studie (längdsnittsstudie). I studien presenteras den första av fyra mätningar av barnens matematiska kunskaper. Studien syftar till att identifiera tidiga utvecklingsfaktorer som senare kan hämma eller främja barns kunskaper inom läsning, skrivning och räkning. I den aktuella studien ingick 1 003 barn och 513 manliga och 490 kvinnliga pedagoger. 16,5 procent av barnen var flerspråkiga. Data samlades in med hjälp av pedagogernas observationer av barnens lek och vardagliga aktiviteter i förskolan mot bakgrund av ett särskilt bedömningsmaterial.

Referenser

Reikerås, E., Løge, I.K. & Knivsberg, A. (2012). The Mathematical Competencies of Toddlers Expressed in Their Play and Daily Life Activities in Norwegian Kindergartens. International Journal of Early Childhood 44(1), 91-114.

Uppdragsgivare

Projektet är finansierat i samarbete med följande organ: Lesesenteret vid universitetet i Stavanger och Stavangers kommun.