Restrictive Safety or Unsafe Freedom? Norwegian ECEC Practitioners' Perceptions and Practices Concerning Children's Risky Play.

Författare
Sandseter, E.B.H.
Källor
Child Care in Practice 18(1), 83-101.
År
2012

Syfte

Studien syftar till att undersöka hur personalen vid en norsk förskola med naturprofil jämfört med en vanlig förskola utvärderar barnens möjligheter för ”riskfyllda lekar”, samt hur personalen utvärderar och hanterar ”riskfyllda lekar”. Baserat på tidigare studier kategoriserar forskaren riskfyllda lekar som lekar som kan leda till fysiska skador, och som lekar med höjd, fart och hög intensitet, lekar med farliga föremål eller i närheten av faror i miljön och att gå vilse.

Resultat

Studien visar att de deltagande pedagogerna och pedagogmedhjälparna tillåter och stöder riskfyllda lekar. Barnen vid båda förskolorna har, enligt de intervjuade, många möjligheter till riskfyllda lekar där barnen erbjuds en rik och varierande lekmiljö. Alternativ i lekmiljön betyder därför mycket. Det kan till exempel finnas stora träd, olika typer av terräng, platser att gömma sig på, ställen att hoppa, byggnader att klättra på och rutschkanor och alla dessa ses som betydelsefulla för barnens riskfyllda lekar. De intervjuade upplevde sällan att barnen skadades utan tvärtom ansåg de att riskfyllda lekar var bra för barnens utveckling: De förbättrar barnens totala utveckling och inlärning och innebär avbrott i vardagen genom att de erbjuder spänning och roliga lekmöjligheter. Studien visar även att riskfyllda lekar i förskolan hanteras genom oskrivna regler och tysta överenskommelser om vad som är tillåtet och inte tillåtet i förskolan. Därför finns det inga gemensamma regler för personal och barn. I termer av hur riskfyllda lekar ska bedömas säger pedagogerna och pedagogmedhjälparna att varje riskfylld leksituation bedöms individuellt i förhållande till barnets kompetens och riskkontroll.

Design

Datainsamlingen är baserad på intervjuer med sju pedagoger och pedagogmedhjälpare vid två förskolor (en vanlig förskola och en förskola med naturprofil) i en norsk kommun.

Referenser

Sandseter, E.B.H. (2012). Restrictive Safety or Unsafe Freedom? Norwegian ECEC Practitioners' Perceptions and Practices Concerning Children's Risky Play. Child Care in Practice 18(1), 83-101.

B Little, H., Sandseter, E.B.H. & Wyver, S. (2012). Early Childhood Teachers’ Beliefs about Children’s Risky Play in Australia and Norway. Contemporary Issues in Early Childhood 13(4), 300-316.

Sandseter, E.B.H., Little, H. & Wyver, S. (2012). Do Theory and Pedagogy Have an Impact on Provisions for Outdoor Learning? A Comparison of Approaches in Australia and Norway. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning 12(3), 167-182.

Uppdragsgivare

ingen upplysning