Att göra sig gällande. Mångfald i förskolebarns kamratkulturer.

Författare
Olausson, A.
Källor
Ph.d.-afhandling. Umeå universitet, institutionen for tillämpad utbildningsvetenskap.
År
2012
ISBN
978-91-7459-363-1

Syfte

Syftet med studien är att beskriva, analysera och förstå hur barn inom förskolan skapar en kulturell mångfald i sin samverkan med varandra.

Resultat

Studien visar att barn spelar en aktiv roll i att skapa den kulturella mångfalden i kamratkulturer. Detta visar sig i situationer där barnen ”skapar kön”, visar sina färdigheter och använder sin kreativitet för att variera och utveckla leken. Barnen har dock olika möjligheter att använda sin kulturella bakgrund som en resurs i sina kamratkulturer. Resultaten visar å ena sidan en mångfald i kamratkulturer i fråga om till exempel kön och färdigheter. Å andra sidan visar studien även att barnens handlingar inom kamratkulturerna innehåller maktspel och så väl inklusion som exklusion. Resultaten visar med andra ord att barnen utgår från olika sociala positioner, status och kommunikationsstrategier. Barnen positionerar sig inte nödvändigtvis utifrån ålder utan även andra egenskaper kan vara viktiga. Dessutom visar studien att hierarkier i barngrupper innebär att barnens chanser att få sina idéer och åsikter hörda skiljer sig åt. Dessa hierarkier är tydliga i de processer där det bestäms vilka av barnens kulturella impulser, dvs. barnens individuella bakgrunder, som ska vara en del eller inte vara en del av leken. Studien visar med andra ord att barnens möjligheter att bidra med sina erfarenheter främjas i vissa situationer, medan de begränsas i andra situationer. Vidare konstaterar författaren en tydlig maktsymmetri mellan barn och pedagoger, bland annat återspeglas detta i olika former av vuxenkontroll, och att graden av vuxenkontroll påverkar barnens möjligheter att utveckla sin lek. Utifrån resultaten i studien drar författaren därför slutsatsen att barnens konstruktion av kulturell mångfald inom förskolans kamratkulturer blir en fråga om att kunna göra sig gällande.

Design

Materialet är baserat på fältarbete vid tre svenska förskolor där samspelet mellan barnen observerades. Materialet består av sammanlagt 48 dagar med observationer och samtal med 63 barn i åldrarna 1–6 år. Observationerna har utförts som deltagande observationer och registrerats i form av fältanteckningar, videoinspelningar och ljudinspelningar.

Referenser

Olausson, A. (2012). Att göra sig gällande. Mångfald i förskolebarns kamratkulturer. Ph.d.-afhandling. Umeå universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.

Uppdragsgivare

ingen upplysning