Barns trivsel og medvirkning i barnehagen. Barn, foreldre og ansattes perspektiver.

Författare
Bratterud, Å.
Sandseter, E.B.H.
Seland, M.
Källor
Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS.
År
2012
ISBN
978-82-91927-19-0

Syfte

Syftet med projektet var att undersöka vilka faktorer som kan bidra till att skapa trivsel eller vantrivsel hos barn i förskolan. De faktorer som undersöktes var upplevelsen av samspel mellan barn och personal, barnens upplevelse av deltagande, på vilket sätt deltagandet yttrar sig samt huruvida deltagandet är förknippat med olika förståelser av förskolekvalitet, bland annat storlek, organiseringsform och typ av ägandeskap.

Resultat

Författarna konstaterade att barnen trivs på förskolan om de gillar vardagsaktiviteterna, om de har möjligheter att fritt använda rum, leksaker och möbler och om de får vara med och bestämma om aktiviteterna. Undersökningen visade också att barnen vantrivs om de vuxna inte stödjer och utvecklar samspelet mellan barnen eller mellan sig själva och barnen. Dessutom uppstod vantrivsel bland barnen om de inte kände sig bekräftade av de vuxna, om ett barn eller andra barn ofta blev arga eller om barnen inte fick lov att delta i aktiviteter som de ville delta i. Undersökningen fann dock inga samband mellan barnens trivsel och förskolans storlek, organiseringsform eller typ av ägandeskap. Ett annat resultat av undersökningen är att föräldrar och anställda uppger att barnen trivs bättre än vad barnen själva uppger. Nästan alla föräldrar och alla anställda bedömer att barnen trivs på förskolan samtidigt som ungefär hälften av barnen svarar att de bara trivs ”ganska bra” på förskolan. 10 procent av barnen trivs inte särskilt bra på förskolan.

Design

Data samlades in från 17 förskolor med varierande organiseringsformer (bas- respektive avdelningsorganiserade) och av varierande storlek i en kommun i Norge. Observationer gjordes av 18 barn i åldern 1–3 år, fördelade på nio par, och dessutom gjordes strukturerade intervjuer med 171 barn i åldern 4–6 år samt nio kvalitativa dubbelintervjuer med barn i åldern 4–6 år. 218 föräldrar och 137 anställda besvarade också elektroniska frågeformulär. Intervjuerna och frågeformulären handlade om barnens trivsel och deltagande. De formulär som användes var inspirerade av ”The Pictorial Scale of Perceived Competence and Social Acceptance for Young Children” och det danska verktyget ”Børnemiljøtermometeret”, två välkända metoder för att undersöka barns trivsel. Data analyserades deskriptivt och genom korrelationsanalyser i statistikprogrammet SPSS.

Referenser

Bratterud, Å., Sandseter, E.B.H. & Seland, M. (2012). Barns trivsel og medvirkning i barnehagen. Barn, foreldre og ansattes perspektiver. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS. Barnevernets utviklingssenter.

Uppdragsgivare

Kunnskapsdepartementet