Caring for Children in a Welfare State.

Författare
Drange, N.
Källor
Örebro universitet.
År
2012

Syfte

Avhandlingen består av fyra artiklar varav två ingår i denna sammanfattning: artikel två och artikel tre. Syftet med artikel två är att undersöka effekten av en intervention som inleddes i Oslo 1998. Interventionen innebar att barn med en annan etnisk bakgrund än norsk i två distrikt erbjöds fyra timmars kostnadsfri vistelse per dag på en förskola. Syftet med denna intervention var att förbättra möjligheterna för barn med annan etnisk bakgrund än norsk genom att ge dem bättre chanser till en god språkutveckling och utveckla kontakterna mellan deras familjer och lokalsamhället. Syftet med artikel tre är att undersöka effekten av 1997 års norska utbildningsreform där man sänkte skolstartsåldern från sju till sex år. Syftet med reformen var att minska skillnaderna i utbildningsresultat bland barn med olika socioekonomiska bakgrunder.

Resultat

Resultaten från artikel två visar att snittbetyget för flickor ökade med ett helt betygssteg i interventionsdistrikten jämfört med i kontrolldistrikten. Bland pojkar märktes inga signifikanta effekter. Resultaten av artikel tre visar att många av de undersökta barnen kommer från familjer med låg inkomst och låg utbildningsnivå, och att utvidgningen av den obligatoriska skolgången inte medförde några minskade skillnader i utbildningsresultaten mellan barn från familjer med olika socioekonomiska förutsättningar. Forskarna konstaterar att resultaten är tillförlitliga och att orsakerna till de uteblivna positiva effekterna av utvidgningen av det obligatoriska pedagogiska utbildningsprogrammet kan vara att programmet inte var tillräckligt intensivt och strukturerat.

Design

Artikel två: Datamaterialet består av registerdata från Statistisk Sentralbyrå i Norge samt Forløpsdatabasen Trygd (FD-trygd). I urvalet ingår alla barn från familjer med annan etnisk bakgrund än norsk som är födda 1992 och bosatta inom ett specifikt distrikt i Oslo. I studien saknas information om exakt hur många barn det rör sig om.
Artikel tre: Forskarna utgår från 1997 års norska utbildningsreform, som gjorde skolstart obligatoriskt för alla sexåriga barn (i form av ett förskoleliknande program med tonvikt på lärande genom lek). Urvalet består av 111 397 barn och data har inhämtats från Statistisk Sentralbyrå i Norge. Eftersom de flesta barn redan gick i förskoleklass inom förskolan eller skolan och därmed inte upplevde några större skillnader i och med reformen uppskattar forskarna effekterna endast inom den lilla grupp barn som inte gick i förskoleklass före 1997. Effekten av den sänkta skolstartsåldern utvärderades när barnen slutade grundskolan, det vill säga i 15-16-årsåldern.

Referenser

Drange, N. (2012). Caring for Children in a Welfare State. Ph.d.-afhandling. Universitetet i Stavanger.

Uppdragsgivare

Norges forskningsråd