Place, space and materiality for pedagogy in a kindergarten.

Författare
Nordtømme, S.
Källor
Education Inquiry 3(3), 317–333.
År
2012

Syfte

Studien syftar till att undersöka hur rum och material inom förskolan styr barns utforskande av möjligheten till deltagande, och hur den fysiska miljön gör det möjligt för barnen att interagera och placera sig själva i förhållande till varandra och rummet vid lek och meningsskapande. Studien undersöker således begreppen plats/ställe, rum och materialitet. Begreppen öppnar upp för delaktighet och meningsskapande och de kan samtidigt ha en utestängande effekt eftersom de är knutna till befintliga värderingar och förväntningar.

Resultat

Författaren belyser två teman som återkommer i materialet. Författaren kallar dessa teman för 1) att skapa rum, materialitet och delaktighet och 2) maktrelationer inom leken. Studien visar att plats, rum och materialitet samverkar med barn och vuxna och speglar idéer, värderingar och förväntningar. Förväntningarna är ofta osynliga även om de formar den praxis och de regler som påverkar den dagliga förskoleverksamheten. Studien visar också att det är viktigt att pedagogerna ibland kan placera sig på avstånd och inte vara aktiva deltagare och ibland vara en person som är tillgänglig, men en bit från lekens mitt. Flexibla material hjälper barnen att skapa nya möjligheter för att antingen välja att gå in i en lek eller att värna om en lek. Vidare visar studien att varje enskilt barn kan ha olika maktrelationer genom att positionera sig på olika sätt. Förskolans fysiska utformning kan möjliggöra olika positioneringsalternativ som barnen kan variera beroende på lekrummens variationsmöjligheter i fysisk mening. Barnen kan byta positioner och samtidigt ha möjlighet att vara en del av gruppen, och upprätthålla en känsla av gemenskap.

Design

Materialet består av deltagande observationer, fältanteckningar och fotografier. Analyserna presenteras i form av tre berättelser. Två grupper med vardera 18 barn mellan två och fem år från två norska förskolor deltog i studien.

Referenser

Nordtømme, S. (2012). Place, space and materiality for pedagogy in a kindergarten. Education Inquiry 3(3), 317–333.

Uppdragsgivare

ingen upplysning