Socialt udsatte børn i dagtilbud.

Författare
Jespersen, C.; Socialforskningsinstituttet
Källor
København: Socialforskningsinstituttet.
År
2006

Syfte

Syftet med studien är att förmedla kunskap om hur insatserna för socialt utsatta barn i förskolan har organiserats, och vilken betydelse dessa insatser har haft i Danmark respektive USA. Studien fokuserar främst på förskolornas möjlighet att bidra med särskilda insatser för barn som kommer från resurssvaga hem. Studien granskar undersökningar av särskilda insatser för socialt utsatta barn i Danmark och utlandet, främst i USA. Mot bakgrund av de insamlade kunskaperna redogör rapporten för en rad möjliga insatsområden för utveckling av mer målinriktadade danska insatser på området.

Resultat

Danska förskolor har potential att ge stöd åt utsatta barn och på så vis motverka sociala orättvisor, stigmatisering och marginalisering. Bristen på forskning rörande effekterna av insatserna och avsaknaden av kunskap om vad som verkligen fungerar innebär dock att användningen av de sociala insatserna varken är tillräckligt systematisk eller tillräckligt väldokumenterad. Genomgången av utländska – företrädelsevis amerikanska – studier illustrerar de många möjligheter som finns att etablera en dansk forskningstradition som bland annat i högre grad fokuserar på mätning av effekterna.

Design

Rapporten är en dokumentstudie och datainsamlingen består av systematiska litteratursökningar efter kvantitativa undersökningar i danska och internationella databaser.

Referenser

Jespersen, C.; Socialforskningsinstituttet (2006). Socialt udsatte børn i dagtilbud. København: Socialforskningsinstituttet.

Uppdragsgivare

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender