Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren – kartlegging av tilbud og etterspørsel: Delrapport 4 – betraktninger om kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning blant nøkkelpersoner som arbeider for og med barnehager.

Författare
Moser, T.; Pettersvold
M.; Nesset, G.
Källor
-Høgskolen i Vestfold-
År
2006

Syfte

Studien är en delrapport i det större projektet ”Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren – kartlegging av tilbud og etterspørsel”, som syftar till att undersöka följande:
1) Vilka behov av kompetensutveckling finns bland institutionschefer, pedagogiska ledare och assistenter? 2) Vilken kompetensutveckling har varit särskilt framträdande de senaste åren, och vilka erfarenheter har den gett? 3) Vilka erfarenheter finns i förhållande till igångsättande, omfattning, organisation, finansiering, genomförande och utvärdering av efter- och vidareutbildningsinitiativ? 4) Vilka offentliga och privata aktörer driver vilken typ av verksamhet? Därtill kommer en kartläggning av eventuella sambandsrelationer mellan dessa. Syftet med detta delprojekt är att belysa kompetensfrågorna ur andra perspektiv än personalens inom förskolor och den offentliga förvaltningen.

Resultat

Studiens resultat tecknar en flertydig bild av kompetenssituationen inom förskoleområdet. Det framgår av studien att det finns ett stort behov av ledarutbildning och styrning för förskolor, och att det idag bland pedagoger saknas kunskap för att kunna lösa den här uppgiften. Dessutom understryks att samarbetet mellan de olika aktörerna som är knutna till förskolor (yrkeshögskolor, landshövdingar, kommunala/privata förskolor och praktikfältet), är en viktig faktor för att kunna utveckla optimala kompetenserbjudanden. Respondenterna i undersökningen uttrycker oro för den bristande kunskapsnivån för planläggning av kompetensutvecklingen. Evidensbaserad kunskap om kompetensbehoven inom förskoleområdet är nödvändig.

Design

Datainsamlingen består av 13 telefonintervjuer med 40–45 minuters varaktighet. De intervjuade är förvaltningschefer för kommunala och privata förskolor, forskare, privata aktörer och representanter för yrkeshögskolor som alla är sysselsatta med förskoleverksamhet och efterutbildning.

Referenser

Moser, T.; Pettersvold, M.; Nesset, G. (2006). Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren – kartlegging av tilbud og etterspørsel: Delrapport 4 – betraktninger om kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning blant nøkkelpersoner som arbeider for og med barnehager. Vestfold: Høgskolen i Vestfold.

Uppdragsgivare

Kunnskapsdepartementet i Norge har bett Barnehagesenteret vid Høgskolen i Vestfold att genomföra kartläggningen.