Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren – kartlegging av tilbud og etterspørsel: Delrapport 2 – styreres vurderinger av kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold.

Författare
Moser, T.; Pettersvold
M.; Jansen, T. T.; Dudas, B.
År
2006

Syfte

Studien är en delrapport i det större projektet ”Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren – kartlegging av tilbud og etterspørsel”, som syftar till att undersöka följande:
1) Vilka behov av kompetensutveckling finns bland institutionschefer, pedagogiska ledare och assistenter? 2) Vilken kompetensutveckling har varit särskilt framträdande de senaste åren, och vilka erfarenheter har den gett? 3) Vilka erfarenheter finns i förhållande till igångsättande, omfattning, organisation, finansiering, genomförande och utvärdering av efter- och vidareutbildningsinitiativ? 4) Vilka offentliga och privata aktörer driver vilken typ av verksamhet? Därtill kommer en kartläggning av eventuella sambandsrelationer mellan dessa. Den här delrapporten skapar en överblick över hur institutionschefer utvärderar kompetenssituationen, de aktuella efter- och vidareutbildningsmöjligheterna samt efterfrågan efter och behov av kompetensutvecklingsinsatser på nationell nivå. Det främsta syftet med studien är att bidra till en bredare förståelse av behovet av efter- och vidareutbildningsinsatser baserat på chefernas utvärderingar.

Resultat

Studien visar att institutionscheferna anser att det inte saknas motivation för efter- och vidareutbildning bland personalen vid respektive institutioner. Det saknas inte heller alternativ, men de ekonomiska och organisatoriska ramarna kan vara begränsande för deltagande i efter- och vidareutbildningen. Undersökningen visar att cheferna i hög grad är nöjda med kvaliteten på de alternativ som finns. Dessutom tycker cheferna att behovet av kompetensutveckling är större bland pedagogassistenter än bland pedagoger.

Design

19 norska län deltar i studien. I varje län blev fyra kommuner tillfälligt utvalda – sammanlagt deltar 76 kommuner. Alla institutioner i dessa kommuner inkluderades i undersökningen, både offentliga och privata. 1 127 frågeformulär skickades ut till institutionscheferna, varav 649 besvarades.

Referenser

Moser, T.; Pettersvold, M.; Jansen, T. T.; Dudas, B.(2006). Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren – kartlegging av tilbud og etterspørsel: Delrapport 2 – styreres vurderinger av kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold.

Uppdragsgivare

Kunnskapsdepartementet i Norge