Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren – kartlegging av tilbud og etterspørsel: Delrapport 3 – Vurderinger av kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning blant kommunale barnehageansvarlige.

Författare
Moser, T.; Pettersvold
M.; Jansen, T. T.; Aanderaa, B.
Källor
Tønsberg: Høgskolen i Vestfold.
År
2006

Syfte

Studien är en delrapport i det större projektet ”Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren – kartlegging av tilbud og etterspørsel”, som syftar till att undersöka följande:
1) Vilka behov av kompetensutveckling finns bland institutionschefer, pedagogiska ledare och assistenter? 2) Vilken kompetensutveckling har varit särskilt framträdande de senaste åren, och vilka erfarenheter har den gett? 3) Vilka erfarenheter finns i förhållande till igångsättande, omfattning, organisation, finansiering, genomförande och utvärdering av efter- och vidareutbildningsinitiativ? 4) Vilka offentliga och privata aktörer driver vilken typ av verksamhet? Därtill kommer en kartläggning av eventuella sambandsrelationer mellan dessa. Syftet med detta delprojekt är att teckna en nationell bild av hur förvaltningen värderar kompetenssituationen på förskoleområdet, bland annat de aktuella alternativen för efter- och vidareutbildning, samt behovet av kompetensutvecklingsåtgärder. Ett annat syfte är att bidra till en bättre förståelse för önskningar och behov i förhållande till efter- och vidareutbildning med utgångspunkt i förvaltningens bedömningar. Fokus ligger på innehåll, organisation och förutsättningar för deltagande i efter- och vidareutbildningsåtgärder.

Resultat

Studien visar att mindre än hälften av kommunerna arbetar med kompetensutveckling under medarbetarsamtalen. Endast 31 av 54 kommuner har en separat budget för efter- och vidareutbildning. Dessutom visar resultaten att 39 av 54 kommuner är nöjda eller mycket nöjda med de alternativ som finns, samt att 34 kommuner är nöjda eller mycket nöjda med förskolornas deltagande. I rapporten dras slutsatsen att bättre finansiering är en viktig faktor för bra kompetensutveckling, men att möjligheterna för kompetensutveckling ska finnas tillgängliga i vardagen.

Design

19 norska län deltar i studien. I varje län blev fyra kommuner tillfälligt utvalda och sammanlagt deltar 76 kommuner. Både offentliga och privata institutioner togs med i undersökningen. 76 frågeformulär skickades ut och 54 av dessa besvarades, vilket ger en svarsprocent på 71 %.

Referenser

Moser, T.; Pettersvold, M.; Jansen, T. T.; Aanderaa, B. (2006). Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren – kartlegging av tilbud og etterspørsel: Delrapport 3 – Vurderinger av kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning blant kommunale barnehageansvarlige. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold.

Uppdragsgivare

Kunnskapsdepartementet i Norge