”Vi kan inte bara utgå från barnens intresse”: Pedagogers guidning av barns intresse i förhållande till förskolans målstyrning

Forfatter
Thörner, A.
Kilde
Licentiatuppsats. Borås: Högskolan i Borås.
År
2017

Formål

Formålet med studien er å undersøke hvordan barnehagelærere resonnerer over og fremmer barns læring ut fra barnas egne interesser. Studien ser nærmere på (1) hvordan barnehagelærere veileder barns deltakelse som en prosess for å fremme barnas læring, (2) hvordan barnehagelærere bekrefter og ivaretar barns interesse til gagn for barnas utvikling, og (3) hvordan barnehagelærere håndterer utfordringer som gjelder respekten for barns interesse og deltakelse i lys av den politiske målstyringen av barnehagens innhold.

Resultat

Analysene i studien viser at pedagogene resonnerer over og fremmer barns læring ut fra to didaktiske prinsipper: etterfølgende veileding og lokkende modifisering. Prinsippet om etterfølgende veiledning innebærer at pedagogene er fleksible og lydhøre overfor barnas interesser og spørsmål. Det vil si at de fanger opp barnas egne interesser og arbeider videre med det barna selv retter oppmerksomheten mot. Prinsippet om lokkende modifisering innebærer derimot at pedagogene lokker barna mot den formen for kunnskap som de mener at barna har behov for, ut fra forestillinger om hvilke interesser barna har. Dermed modifiserer pedagogene det barna interesserer seg for, og tilpasser det barnehagens læringsmål. Ifølge forfatteren betyr det blant annet at pedagogene blir mindre fleksible når det gjelder barna og deres interesser. Forfatteren finner at begge prinsippene er en del av barnehagens hverdag, ettersom pedagogenes måter å veilede barna på i hverdagen overlapper hverandre.

Studien viser at barna styres av pedagogene, men at også barna har innflytelse på aktivitetene i barnehagen. Ifølge forfatteren får resultatene av studien også frem at pedagogene forsøker å balansere mellom prioritert innhold, som styres av de pedagogiske læringsmålene, og barnas egne interesser. Pedagogenes fokus skifter så å si mellom det enkelte barn og den politiske målstyringen av barnehagens innhold. Studien viser også at pedagogene håndterer utfordringene som oppstår i arbeidet for å bekrefte barnas egne interesser i forhold til læringsmålene, ved å forsøke å skape et møte mellom barna og læringsmålene. Ifølge forfatteren skjer dette på forskjellige måter, for eksempel ved å bygge bro over kulturelt forankrede strukturelle hindringer, danne seriøse, men lystbetonte læringsmiljøer, veilede barna ved hjelp av fiksjon og forene og skille mellom kunnskap av forskjellig karakter. I tillegg handler utfordringene om at barnehagelærerne må balansere mellom barnas mange forskjellige interesser.

Design

Studiens empiriske fundament består av 54 dagers feltarbeid i to barnehager (förskolor) med barn i alderen 2,5–5 år. I alt deltok 47 barn og 15 pedagoger (förskollärare, barnskötare, grundlärare og förskolechef). Forfatteren har observert forskjellige hverdagsaktiviteter og samspill mellom barn og pedagoger, som handler om språk, matematikk, naturvitenskap og teknikk. Det empiriske materialet består av observasjoner, feltnotater og videoobservasjoner i tillegg til samtaler og intervjuer med de deltakende pedagogene. Analysen tar utgangspunkt i sosiokulturelle perspektiver og Barbara Rogoffs begrepsapparat om veiledet deltakelse (guided participation).

Referanser

Thörner, A. (2017). ”Vi kan inte bara utgå från barnens intresse”: Pedagogers guidning av barns intresse i förhållande till förskolans målstyrning. Licentiatuppsats. Borås: Högskolan i Borås.