What makes good pre-schools good for all children

Forfatter
Næsby, T.
Kilde
Early Child Development and Care
År
2019

Formål

Studien analyserer hva som karakteriserer høy kvalitet i barnehagen på områdene interaksjon og strukturell organisering, med et spesielt fokus på interaksjonen mellom barna og barnehagepersonalet. Forskeren undersøker om høy kvalitet gagner barn i risikoutsatte posisjoner. I artikkelen belyses fire kasus fra to danske barnehager med eksempler på hva som er høy kvalitet på interaksjoner mellom barn og voksne. Forskningsspørsmålet er: Hva gjør gode barnehager gode for alle barn, spesielt for barn i faresonen?

Resultat

Analysen viser at strukturelle forhold som høyt utdannet personale, grundig organisering og alderstilpassede materialer påvirker prosesskvaliteten, ved å øke kvaliteten på interaksjonene mellom barna og de voksne, slik at barna trives bedre og lærer mer. De fire kasusene viser at høy kvalitet i barnehagen påvirker trivselen, læringen, utviklingen og utdanningen til alle barn, og forhindrer at barn blir ekskludert og risikerer å henge etter. 

Design

Kvaliteten i 31 danske barnehager ble observert og vurdert med bruk av kvalitetsvurderings-verktøyet ECERS-3 (Early Childhood Environment Rating Scale, Third Edition). På grunnlag av målingene ble to barnehager valgt ut fordi de skåret høyt på underskalaene interaksjon og struktur. I de to barnehagene ble gjort videoobservasjoner av barn og ansatte. Disse ble analysert med fokus på pedagogenes tilnærming til barna. Høy kvalitet ble identifisert med temaene: følsomhet og emosjonell støtte, struktur og stillasbygging, kommunikasjon og språkstøtte og læring og utvikling. 

Referanser

Næsby, T. (2019). “What makes good pre-schools good for all children”. Early Child Development and Care.