Hög sjukfrånvaro och ökad psykisk ohälsa: Om dilemman i förskollärares uppdrag

Forfatter
Persson, S. & Broman, I. T.
Kilde
Malmö stads förskoleförvaltning, Avdelning för kvalitet och myndighet
År
2019

Formål

Studien utforsker ulike dilemma i barnehageansattes oppdrag og belyser forskjellige personalgruppers oppfatninger og erfaringer med medvirkende årsaker til høyt sykefravær og dårlig psykisk helse. I rapporten foreslås og diskuteres også mulige tiltak for å bedre barnehageansattes arbeidshverdag. De fire forskningsspørsmålene er: 1) Hvilke utfordringer, problem og dilemma trer fram i det samlede materialet? 2) Hva oppfattes som spesielt medvirkende til det høye sykefraværet og de økte psykiske plagene? 3) Hvilke faktorer framtrer som spesielt relevante i barnehagelærerens oppdrag og arbeidssituasjon? 4) Hvilke handlinger foreslås for at den aktuelle situasjonen skal forbedres, generelt og spesifikt?

Resultat

I analysen av barnehageansattes oppdrag og arbeidshverdag trer fire nøkkeltema fram: 1) oppdragets grenseløshet og barnehagelærerens lojalitet, 2) barnehagelærerens ansvar og lederskap, 3) Mangelen på kontroll og 4) behovet for konsensus.

  • Barnehagelærerne forteller om en høy arbeidsbelastning når de både har ansvar for barnas utvikling og undervisning og skal ivareta omsorgsoppgaver. Samtidig har barnehagelærerne en sterk lojalitet til barna, virksomheten, arbeidslaget og foreldrene. Denne lojaliteten kan utgjøre en stressrelatert felle. Et sterkt følelsesmessig engasjement som ikke kan realiseres, kan lede til stress og et negativt syn på arbeidet. Høye krav og små og minkende ressurser kan føre til utmattelse.
  • Få utdannede barnehagelærere, et høyt sykefravær og mangel på vikarer fører til et presset arbeidsmiljø med høy arbeidsbelastning. Barnehagelærerne opplever et savn etter nære kollegaer og en ensomhet i ansvaret for den pedagogiske virksomheten.
  • Barnehagelærerne opplever en mangel på kontroll over arbeidshverdagen der de forteller om usikkerhet og mange ad-hoc-løsninger på akutte problem. Ansatte og barn inngår i flere relasjonskonstellasjoner som de ofte ikke har kontroll over. Dette påvirker barnehagelærernes ambisjoner om å gi god omsorg og vilje til å gi barna kontinuitet og trygghet. Dette påvirker igjen barnehagelærernes psykiske helse.
  • Mange barnehagelærere uttrykker uro over en manglende konsensus og verdigrunnlag i personalgruppen rundt barnehagens oppdrag og ulike syn på barndom, læring og kunnskap. Den minkende andelen barnehagelærere gjør det vanskelig å utvikle praksisfellesskap med et felles språk, kunnskapsbasis og syn på arbeidsoppdraget.

Design

De empiriske dataene består både av offentlige dokumenter, statistikk, forskning og intervjuer med HR-personell, barnehagestyrere og barnehagelærere. Forskerne har analysert utviklingsplaner, kvalitetsplaner og rapporter fra Malmö by og barnehageforvaltningen i Malmö, samt statistikk, utredninger og forskning. I utvalget inngår 30 barnehagetidsskrifter og 30 kvalitetsrapporter og kvalitetsplaner fra barnehager i sju bydelsområder der sykefraværet var spesielt høyt i 2017. I alt 46 personer er intervjuet. Disse omfatter HR-personale fra Malmö by, barnehagestyrere og barnehagelærere.

Referanser

Persson, S. & Broman, I. T. (2019). ”Hög sjukfrånvaro och ökad psykisk ohälsa: Om dilemman i förskollärares uppdrag”. Rapport. Malmö stads förskoleförvaltning, Avdelning för kvalitet och myndighet.