Barns och lärares aktiviteter med datorplattor och appar i förskolan

Forfatter
Nilsen M.
Kilde
Göteborgs universitet
År
2018

Formål

Formålet er å undersøke hvordan barnehagebarn og -lærere interagerer med nettbrett og apper, og å bidra til en kritisk diskusjon om rollen digitale teknologier har i barnehager. Studien vil undersøke og diskutere hvilken rolle og funksjon digitale teknologier har i barnehagens kontekst. Følgende forskningsspørsmål ligger til grunn for studien: (1) Hvilke typer aktiviteter utvikles når barnehagebarn og deres lærere bruker dataplattformer og apper i barnehagen? (2) Hvordan brukes dataplattformer og apper, og hvordan ser barnehagebarna og lærerens deltagelse ut i aktiviteter med dataplattformer og apper? (3) Hvilke pedagogiske og samfunnsmessige implikasjoner får bruken av dataplattformer og apper i barnehagen? 

Resultat

Funnene viser at nettbrettene og appene brukes på ulike måter og med ulike formål avhengig av barnas påvirkningsmuligheter i aktivitetene. I barnehageaktivitetene som ble studert, viser barn og lærere ulike motivasjoner for bruk av teknologien. De har dermed ulike perspektiver på aktiviteten, noe som fører til vansker i å etablere intersubjektivitet. Forfatteren hevder at lærerens rolle her er sentral for stillasbygging og styrt interaksjon i disse aktivitetene. Resultatene viser også at lærere bruker apper som erstatning for ikke-digitale gjenstander og som insentiv for at barna skal delta i læringsaktiviteter. Forfatteren mener at funnene bidrar til en kritisk diskusjon om hva som skjer når nettbrett og apper blir brukt i aktiviteter. 

Design

Studien består av 4 delstudier. I samtlige delstudier har videoobservasjoner vært den primære datainnsamlingsmetoden. I delstudiene 1-3 er det også tatt i bruk intervju og uformelle samtaler med barnehagelærere, i tillegg til feltnotater. Delstudie 4 er en designeksperimentstudie og det empiriske materialet er kun videoobservasjoner. I alt er det gjort observasjoner av 42 barn og 6 barnehagelærere. Datamaterialet har videre lagt grunnlaget for en analyse med utgangspunkt i interaksjonsanalyse med en sosiokulturell tilnærming. 

Referanser

Nilsen M. (2018). "Barns och lärares aktiviteter med datorplattor och appar i förskolan". Akademisk avhandling. Göteborgs universitet.