’Kan man köra en skottkärra med fyrkantigt hjul?’ Läs- och skrivutvecklande praktiker i teknikundervisning i förskoleklass

Forfatter
Alatalo, T., Johansson, A. M.
År
2019

Formål

Formålet med studien er å utvikle kunnskapen om lese- og skriveutviklende praksiser i teknologiundervisning i en førskoleklasse. Følgende forskningsspørsmål ligger til grunn: Hvilken lese- og skriveutviklende undervisning muliggjøres i teknologiundervisningen?

Forfatterne har mål om å tydeliggjøre hvilke muligheter til meningsskapende teksthendelser, som kan ansees som lese- og skriveundervisning, som finnes i teknologiundervisningen. Det studeres hvilke muligheter undervisningen gir elevene til å medvirke i praksiser som støtter lese- og skriveutvikling, ikke hva elevene lærer.

Resultat

Resultatene deles inn i fire lese- og skriveutviklende praksiser: koding, tekstskaping, tekstanvendelse og kritisk analyse. I analysene av materialet fremkom det teksthendelser i alle de fire praksisene, men tekstskaping var den mest fremtredende praksisen. Analysene rettes mot å synliggjøre praksiser hvor elevene tilbys å medvirke for å utvikle lese- og skriveferdigheter

Funnene viser at de teknologiutforskende sammenhengene i denne studien skaper mange muligheter for å støtte elevers lese- og skriveutvikling gjennom sosial interaksjon i meningsfulle kontekster for de fire aktuelle tekstpraksisene. I teknologiundervisningen skjer lese- og skriveutviklende undervisning i meningsfulle sammenhenger for barna og ut ifra elevenes individuelle forutsetninger.

Studien viser at lærerne ikke inkluderer undervisning om språkets form og om teksttypers kommunikative deler i sammenheng med teknologiutforskingen; det er kun teknologifaget som står i fokus. Funnene viser at det finnes viktige muligheter for lærerne å støtte elevenes lese- og skriveutvikling i sammenheng med undervisning innen ulike fagområder.

Design

Studien baserer seg på observasjon av teknologiundervisning i en førskoleklasse. Klassen besto av 15 elever i alderen 6-7 år, med en førskolelærer og en lærer til undervisere. I studien skilles det ikke mellom disse; begge omtales som lærer. Datainnsamlingen ble gjort gjennom kvalitative, ikke-deltagerorienterte observasjoner med mål om å observere lærerens handlinger i undervisningen. Observasjonssituasjonene varte ca. 2-5 timer og ble dokumentert av forskerne gjennom feltnotater og lydinnspilling av lærerne. Til sammen ble det gjennomført 660 minutter observasjon over fire ulike observasjonssituasjoner.

Utvalget er basert på bekvemmelighetsutvalg ut ifra geografisk nærhet til forskerne og lærere med riktige fagområder for forskningsspørsmålet.

Referanser

Alatalo, T. & Johansson, A. M. (2019). «’Kan man köra en skottkärra med fyrkantigt hjul?’ Läs- och skrivutvecklande praktiker i teknikundervisning i förskoleklass». Nordic Journal of Literacy Research, 5(3):63-81.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt