Barn og barnehagelærere i samtaler om estetiske spørsmålsstillinger i barnehagen

Forfatter
Alvestad, M. & Garred, R.
Kilde
Barn, 36(2):47-60.
År
2018

Formål

Den overordnede intensjonen i denne studien er å utvikle kunnskap om hvordan/hvorvidt barns refleksjoner omkring estetiske problemstillinger sammen med andre barn og voksne kan bidra inn i deres tenkning og danningsprosesser. Problemstillingen er med bakgrunn i dette: Hvordan kan barns refleksjoner omkring estetiske problemstillinger i samtaler med barnehagelærere bidra i deres tenkning og danningsprosesser?

 

Resultat

En fortolkende og beskrivende analyse resulterte i to brede hovedtematikker: forståelse av kunstbegrepet og forholdet mellom fantasi og virkelighet. Analysene viser at barn er opptatt av og har varierte erfaringer med estetiske spørsmålsstillinger. Studien viser at barn i barnehage godt kan få mulighet til å forholde seg til estetiske uttrykk også på et refleksivt nivå og ikke bare et utøvende nivå. Studien viser også at dette er noe barn selv gjerne deltar aktivt i samtaler om på kompetent vis ut fra egne forutsetninger og erfaringer. Denne type samtaler kan utgjøre vesentlige komponenter i en danningsprosess, knyttet til refleksjoner en kan gjøre seg over ulike estetiske erfaringer og uttrykksformer. Danning gjennom en refleksjonsprosess over spesifikt estetiske uttrykksformer kan innebære selvutvikling, helt allment betraktet. Barnehagelærerens rolle for barnas erfaring og læring innen fagområdet kunst, kultur og kreativitet er sentral, og metakognitive samtaler er en anvendelig tilnærming med tanke på å gjøre barna bevisste på et spesifikt estetisk faglig innhold, samt bidra til refleksjoner rundt det aktuelle innholdet. Estetiske filosofiske samtaler på et refleksivt nivå kan utgjøre en vesentlig komponent i en danningsprosess i barnehagekontekst fordi slike samtaler kan bidra til bevisstgjøring, myndiggjøring og empowerment. 

Design

Det empiriske datamaterialet i denne studien består av kvalitative intervju gjennomført med barn (4–6 år) i grupper på inntil fire barn, i tre norske barnehager. Metodisk blir det gjort en kvalitativ fortolkende og beskrivende analyse. Dette er en selvstendig studie i et mer omfattende forskningsprosjekt om barns hverdagsliv i barnehagen. 

Referanser

Alvestad, M. & Garred, R. (2018). "Barn og barnehagelærere i samtaler om estetiske spørsmålsstillinger i barnehagen". Barn, 36(2):47-60.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt