The Effectiveness of a Large-Scale Language and Preliteracy Intervention: The SPELL Randomized Controlled Trial in Denmark

Forfatter
Bleses, D., Højen, A., Dale, P. S., Piasta, S. B., Justice, L. M., Dybdal, L., Markussen-Brown, J., Clausen, M. & Hagish, E. F.
Kilde
Child Development, 89(4):342–363.
År
2018

Formål

Artikkelen legger fram resultatene fra en randomisert kontrollstudie om effekten av et tiltak for språkferdigheter og tidlig literacy i danske barnehager. Tiltaket omtales som SPELL (Structured Preschool Efforts in Language and Literacy).

Forskningsspørsmål:

  1. I hvilken grad øker SPELL-tiltaket barns språk og tidlig literacy sammenlignet med en barnehagehverdag der tiltaket ikke iverksettes?
  2. I hvilken grad bidrar faglig utvikling av barnehagelærere, eller et hjemmebasert opplæringsprogram, til å forsterke effektene SPELL har på barnas resultater?
  3. I hvilken grad modererer risikofaktorer hos barnet SPELLs virkning, spesielt barns sosiøkonomiske status og språkstatus?
  4. I hvilken grad er barns eksponering for SPELL forbundet med barnas tidlige språk- og literacyresultater?

Resultat

Målinger før og etter tiltaket synliggjorde en signifikant positiv effekt fra alle de tre tiltakene på tidlig literacy, men ikke tilsvarende for språkferdigheter. Det var lite variasjon mellom de ulike variantene av tiltaket. Hyppighet, det vil si hvor mange timer barna ble lest for, var en signifikant prediktorvariabel for de fleste utfallene.

Design

Artikkelen bygger på en randomisert kontrollstudie med data fra hverdagen i danske barnehager. Barn fra 144 barnehager ble gitt en kontrollbetingelse eller en av tre planlagte varianter av et 20 ukers tiltak som dreide seg om lesing av bildebøker: Et grunnleggende tiltak og to videreutviklede versjoner, basert på enten barnehagelæreres profesjonelle utvikling eller et hjemmebasert program for foreldre eller foresatte.  

Referanser

Bleses, D., Højen, A., Dale, P. S., Piasta, S. B., Justice, L. M., Dybdal, L., Markussen-Brown, J., Clausen, M. & Hagish, E. F. (2018). “The Effectiveness of a Large-Scale Language and Preliteracy Intervention: The SPELL Randomized Controlled Trial in Denmark”. Child Development, 89(4):342–363.

Oppdragsgiver

Det strategiske Forskningsråd, Danmark. Gyldendal, Danmark. Forlaget Torgard, Danmark