Effective language and literacy instruction: Evaluating the importance of scripting and group size components

Forfatter
Bleses, D., Højen, A., Dale, P. S., Justice, L. M., Dybdal, L., Piasta, S. B., Markussen-Brown, J., Kjærbek, L. & Hagish, E. F.
Kilde
Early Childhood Research Quarterly, 42(1st Quarter):256–269.
År
2018

Formål

Formålet med studien var å identifisere de komponentene av et tiltak for språk- og literacyutvikling (LEAP) som hadde den tydeligste sammenhengen med ønsket utfall hos barna. Formålet var å bidra med kunnskap som er nødvendig for å utforme storskalaprogram for barnas språklige utvikling.

Forskningsspørsmål:

  1. I hvilken grad påvirker tre varianter av LEAP, med planlagte variasjoner av strukturering av undervisningsøktene og gruppestørrelser, språket og leseferdighetene til barn sammenlignet med vanlig undervisning?
  2. I hvilken grad er LEAPs påvirkning avhengig av barnas bakgrunn, spesielt språkbakgrunn og hjemmebakgrunn [sosioøkonomisk status].
  3. I hvilken grad er deltakelse i intervensjonen forbundet med barnas resultater i språk- og tidlige leseferdigheter?
  4. I hvilken grad implementerte barnehagelærerne de tre variantene av LEAP?

Resultat

Alle de tre forsøksbetingelsene ga positive effekter på utfall knyttet til literacy, men LEAP-OPEN hadde den største effekten på utfall knyttet til språk og tidlig literacy. Analyser av moderasjonseffekter viste ingen forskjell for barn med ulik sosioøkonomisk status eller etnisitet. Men det var en tydelig sammenheng mellom hvor mye barna var eksponert for programmet og utfall knyttet til både språk- og literacy. Jo flere timer undervisning de fikk, jo mer positive var utfallene. Denne effekten var større for ikke-danske barn enn for danske barn. Studien indikerte dermed at sekvensen og omfanget av undervisningsopplegget er mer vesentlig enn gruppestørrelse og forhåndsdefinerte «manuskript» for undervisningen.

Design

Et sannsynlighetsutvalg på 5 436 danske barn i alderen 3–6 år fra 154 ulike danske barnehager deltok i en klyngerandomisert vurdering av et undervisningsopplegg som fokuserte på utvikling av språk og literacy gjennom 40 økter på 30 minutter to ganger i uken.

Studien var designet til å teste effektene av to spesifikke komponenter av et systematisk, eksplisitt språk- og literacytiltak. Disse komponentene var struktureringen av øktene og gruppestørrelse.

Forsøksbetingelsene LEAP-LARGE og LEAP-SMALL innebar at barnehagelærerne gjennomførte undervisningsopplegget med forhåndsdefinerte «manuskript» for hele klasser eller mindre grupper. Forsøksbetingelsen LEAP-OPEN innebar at barnehagelærerne fulgte undervisningsopplegget, men fikk bestemme innholdet i øktene selv (uten «manuskript»). Kontrollgruppene gjennomførte aktiviteter i barnehagen som normalt (uten tiltak). 

Referanser

Bleses, D., Højen, A., Dale, P. S., Justice, L. M., Dybdal, L., Piasta, S. B., Markussen-Brown, J., Kjærbek, L. & Hagish, E. F. (2018). “Effective language and literacy instruction: Evaluating the importance of scripting and group size components”. Early Childhood Research Quarterly, 42(1st Quarter):256–269.

Oppdragsgiver

Socialstyrelsen, Danmark