Grasping the Essence of a Science Activity by Using a Model of Pedagogical Reasoning and Action

Forfatter
Larsson J.
År
2018

Formål

Studien forsøker å ta fatt i essensen av hvordan vitenskapelig innhold forklares i en barnehage og tar utgangspunkt i følgende forskningsspørsmål: På hvilken måte blir det vitenskapelige innholdet bragt i forgrunnen av barnehagelæreren og hvordan er det gjort relevant på en gjensidig måte for barna? 

Resultat

Dataene består av videoobservasjon av en 45 minutters aktivitet med 1 barnehagelærer og 4 barnehagebarn, 2 gutter og 2 jenter, hvor læreren leder en autentisk aktivitet om synking og flyting av båter. Barna er i alderen 4-6 år. Denne aktiviteten var del av et større tematisk prosjekt om båter. Data fra observasjonen er transkribert og etterpå analysert ved hjelp av MPRA-modellen med et todelt fokus: (1) presentert modell brukes som ramme for å belyse aspekter av lærerens håndtering av aktiviteten, (2) konseptet dialektiske prosesser blir brukt til å videre forstå aktiviteten.  

Design

Studien fant at det vitenskapelige innholdet får fokus gjennom ulike metoder. Resultatene viser at innholdet er rammet inn i en rekke kreative aktiviteter hvor barnas forslag til hva man skal gjøre er avgjørende. Tilnærmingen til det vitenskapelige innholdet følger barnas verbalisering av deres forståelse. Videre er dialektiske forhold et hovedverktøy for å gjøre innholdet synlig.

Funnene viser også at forberedelse ikke bare blir gjort på forhånd, men også underveis i aktiviteten. Barna foreslår endringer i aktiviteten og får støtte til forslagene. Endringene kan for eksempel være turtaking. Dette reiser større krav til lærerens kunnskap, både innenfor pedagogikk og om konseptet. Ved å åpne opp for barnas forslag ble det etablert en kobling til deres erfaringer, samtidig som læreren fortsatt hadde ansvaret for aktivitetens retning.

Referanser

Larsson, J. (2018). "Grasping the Essence of a Science Activity by Using a Model of Pedagogical Reasoning and Action". Education, 3-13, 46(7):770-781. 

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt