Reading development among Swedish children: the importance of contextual resources and language ability.

Forfatter
Herkner, B., Westling Allodi, M., Ferrer Wreder, L., Eninger, L.
År
2021

Formål

Studien undersøker variasjonen i barns språkevner før de begynte på skolen sett opp mot kjønn og sosioøkonomisk status.

Forskningsspørsmålene er:

  1. Var det signifikante forskjeller i resultatene mellom gutter og jenter i RAN- (rask automatisert navngivning) og bokstavoppgavene?
  2. Var det signifikante forskjeller i resultatene mellom barn som gikk på skoler i postnummerområder med under gjennomsnittlig, gjennomsnittlig eller over gjennomsnittlig inntekt?
  3. Var det signifikante forskjeller i resultatene mellom barn med svensk som morsmål sammenlignet med barn med et annet morsmål?
  4. Var det en sammenheng mellom barns morsmål og skolens postnummerinntekt?

Resultat

Resultatene viste ingen signifikante forskjeller i prestasjon på oppgavene mellom gutter og jenter. Barn som gikk i barnehager i områder med gjennomsnittlig til over gjennomsnittlig sosioøkonomisk status (SES) hadde høyere poengsum på RAN-oppgaven sammenlignet med barn som gikk i barnehager i områder med lav SES. Det ble også funnet en signifikant sammenheng mellom barnas førstespråk og SES.

Design

231 barn i alderen fire til seks år (117 jenter, 114 gutter) fra 26 barnehager i tre svenske kommuner med ulike ressurser og levekår deltok i studien. Barnas prestasjoner på RAN-testen og en bokstavkunnskapsoppgave ble analysert.

Referanser

Herkner, B., Westling Allodi, M., Ferrer Wreder, L. & Eninger, L. (2021). "Reading development among Swedish children: the importance of contextual resources and language ability". Cogent Education, 8(1):1940631.

Oppdragsgiver

FAS – Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Sverige. Vetenskapsrådet, Sverige. Formas, Sverige. VINNOVA, Sverige. Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond, Sverige. Centrum för kompetensutveckling inom vård och omsorg, Stockholms universitet, Sverige