Meningsskapande samtal. En studie om barns meningsskapande med fokus på processer och innehåll relaterat till förskolans praktik.

Forfatter
Wank, A. C.
År
2021

Formål

Studien undersøker hvordan barn gir mening til det de gjør i barnehagen. Den utforsker hvordan barns tidligere opplevelser påvirker hvordan de forstår og handler i barnehagen. Ved å studere hvordan barn og barnehageansatte snakker sammen i forskjellige aktiviteter, prøver forskeren å finne ut hvordan barn skaper mening både alene og sammen med andre.

Forskningsspørsmålene er:

  1. Hvilken betydning får tilgjengelige artefakter og intellektuelle/språklige redskaper, som barn og pedagoger bruker og interagerer med, for barns meningsdannelse?
  2. Hva skaper barn mening om i den aktuelle situasjonen?
  3. Hvilke institusjonelle vaner kan identifiseres i barnehagene, og hvilke meningsforslag kan relateres til disse?

Resultat

Resultatene viser at barns måte å forstå ting på er sammensatt. Den påvirkes av deres egne erfaringer, barnehageansattes kunnskap, og barnehagens rutiner. De barnehageansattes dyktighet er viktig for at barna skal forstå godt. I barnehagen fokuserer barna ofte på språk, men også på det å være sammen med andre og bli tatt vare på. Forskeren bak studien mener det er viktig å tenke på hva barnet allerede vet og hvordan dette påvirker deres opplevelser i barnehagen.

Design

Datamaterialet omfatter 20 timer med videoopptak fra to svenske barnehageavdelinger, der hovedfokuset var på samspillet mellom barn og barnehagelærere. Studien involverte 33 barn i alderen fire til fem år, i tillegg til tre barnehagelærere og tre assistenter. Mens den ene barnehagen hadde en flerspråklig profil, hadde den andre ingen spesifikk profilering.

Referanser

Wank, A. C. (2021). "Meningsskapande samtal. En studie om barns meningsskapande med fokus på processer och innehåll relaterat till förskolans praktik". Akademisk avhandling. Göteborgs universitet.