Free play, free choices? – Influence and construction of gender in preschools in different local contexts

Forfatter
Hjelmér, C.
År
2020

Formål

Studien undersøker hvordan barn påvirker og konstruerer kjønn i frilek i barnehager med ulike lokale kontekster. Forskeren er både opptatt av barnas valg og de pedagogiske praksisene leken skjer i. Forskningsspørsmålene er: 1) Hvordan, og med hvilke materialer og leker, blir frilek organisert? 2) Hvilke valg gjør barna i løpet av frileken (hvem de skal leke med og med hvilke materialer), og hva synes barnehagelærerne om disse valgene?

Resultat

Resultatene viser at valg som tas i leken er sterkt knyttet til normer og hva som tilbys i de ulike barnehagekontekstene. To ulike lekemønstre er framtredende: kjønnsstereotypiske valg, som hovedsakelig er delt opp i gutte- og jentegrupper, og blandede valg uten noen klar kjønnsdeling. Forskeren mener at frilek gir gode muligheter til å adressere spenninger mellom likestilling og barnehagelærerens innblanding. På denne måten kan barna få innflytelse i leken uten at det kommer i konflikt med ideer om likestilling.

Design

Forskeren deltok i hverdagslivet i seks barnehager i en periode på ett år. Alle barnehagene var kommunale, to av dem lå i rurale områder og fire lå i storbyer. To av by-barnehagene lå i områder med mange immigrantfamilier. De andre to var lokalisert i områder med høy gjennomsnittsinntekt. Datamaterialet består av feltnotater fra deltakende observasjoner og gruppeintervjuer med barn mellom fire og seks år og barnehagelærere.

Referanser

Hjelmér, C. (2020). “Free play, free choices? – Influence and construction of gender in preschools in different local contexts”. Education Inquiry, 11(2):144-158.