På väg in i skolan: Om villkor för olika barns delaktighet och skriftspråkslärande.

Forfatter
Sandberg, G.
Kilde
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Studia didactica Upsaliensia 6.
År
2012
ISBN
978-91-554-8505-4

Formål

Denne studien har til formål å utforske ulike barns møte med skolen fra et barneperspektiv. Formålet er således å utdype forståelsen av hvordan ulike barn møter skolen i form av deltakelses- og læringsbetingelser, herunder særlig betingelser for å lære skriftspråk. Studien reiser tre forskningsspørsmål: 1) Hva kjennetegner den praksisen barna møter ved overgangen fra barnehage til førskoleklasse (svensk: förskoleklass) og senere ved overgangen fra førskoleklasse til førsteklasse? 2) Hva karakteriserer lærernes didaktiske og spesialpedagogiske holdning og strategier i møtet med barnas ulike forutsetninger, erfaringer og behov? 3) Hva kjennetegner ulike barns møte med skolens praksis, basert på barnas fortellinger og handlinger?

Resultat

Resultatene viser at førskoleklassen er et godt første skritt fram mot skolestart. Både barnas og lærernes fortellinger er positive til den myke skolestarten førskoleklassen utgjør. Barnehagens arbeid med å etablere sosial trygghet og en sammensveiset gruppe ser ut til å ha betydning for barna i forbindelse med overgangen fra barnehage til skole. Barna framstår som både godt forberedt og trygge i skolens omgivelser. Studien viser delvis at det kan være utfordrende for barna å oppleve to typer overganger til skolen, hvor de erfarer endringer i aktiviteter, forhold og roller. Når det gjelder didaktikk, er samarbeidet mellom barnehagen og skolen ikke godt. Studien viser at overgangen mellom barnehage og førsteklasse medfører et didaktisk brudd i barnas lese- og skriveprosess. Dette kommer til uttrykk ved at det arbeidet som ble igangsatt i førskoleklassen, ikke fortsetter i førsteklasse. Det er ingen sammenheng og kontinuitet mellom barnehagens og skolens lese- og skriveaktiviteter. Videre viser studien at førskolelærere og lærere ikke har noen felles arena der de sammen kan utvikle et felles grunnlag for arbeidet med den didaktiske innsatsen. Denne mangelen kan ha negative konsekvenser for barnas læringsprosess, ved at læringsprosessen enten forstyrres eller avbrytes helt.

Design

Deltakende observasjoner og intervjuer utgjør den primære datainnsamlingskilden. I tillegg består undersøkelsen av dokumentanalyser. Dataene er samlet inn fra ni skoler i en svensk kommune. Det empiriske materialet består av intervjuer med ni spesialpedagoger fra ni skoler samt casestudier som ble utført på to av de ni skolene. På hver av disse to skolene har man fulgt barn i en klasse fra barnehagen til barnas første år på grunnskolen. Barna er observert fra den siste tiden i barnehagen og fram til førsteklasse.

Referanser

Sandberg, G. (2012). På väg in i skolan: Om villkor för olika barns delaktighet och skriftspråkslärande. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Studia didactica Upsaliensia 6.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.