Læringskulturer i spenningsfeltet mellom ”vi og de andre”.

Forfatter
Johansson, E.
Kilde
I: Vist, T. & Alvestad, M. (red). Læringskulturer i barnehagen: flerfaglige forskningsperspektiver. Cappelen Damm Akademisk.
År
2012
ISBN
9788202350161

Formål

Formålet med studien er å forstå hva slags muligheter for læring som tilbys og skapes gjennom ulike praksiser i barnehagen og i samspill mellom barn og voksne. Mer spesifikt søker studien å identifisere verdier, meningsskaping, tradisjoner og handlinger som kan knyttes til læring, og som kommer til uttrykk i en utvalgt barnegruppe i en svensk barnehage.

Resultat

Med denne studien peker forskeren på den kompleksitet og de utfordringer som barnehagepersonalet står overfor i og med at dagens barnehage befinner seg i et flerkulturelt samfunn og i en tid preget av endring. Resultatene viser et flertydig bilde som antyder at flere læringskulturer virker parallelt i den undersøkte barnegruppen. På den ene siden ses en mer eller mindre ureflektert holdning til majoritetskulturens dominans. I samtaler om multikulturalisme og i barnehagens fysiske omgivelser impliseres altså en holdning der barnas ulike etniske bakgrunner og tradisjoner betraktes mer som tilfeldige elementer enn som likeverdige med majoritetskulturen eller berikende for den pedagogiske virksomheten. På den andre siden legger førskolelærerne stor vekt på respekt, og studien viser at de tilstreber å gestalte verdier for respekt og likeverd i den pedagogiske virksomheten. Studien viser imidlertid også at svensk har en selvsagt plass som offisielt språk i barnegruppen, og at førskolelærernes kommunikasjon dominerer i samtalen, til tross for at de framhever språk som en viktig del av barns læring.

I kontrast til dette framtrer en læringskultur der emosjonell læring, humor, spontanitet og intimitet er viktige elementer. Det ser ut til å være stor gjensidighet i denne læringen, og førskolelærerne møter (ofte) barna på barnas egne premisser. Her prøver førskolelærerne også å skape et inkluderende "vi" i barnegruppen, og det å jobbe med inkluderende verdier ser ut til å være en bevisst holdning fra deres side. Studien tyder imidlertid på at denne læringskulturen ikke ser ut til å gi personalet plass til eksplisitt å diskutere de dominansforholdene i samfunnet som implisitt påvirker den pedagogiske virksomheten.

Design

Datamaterialet er basert på feltarbeid i en svensk barnehage der man har observert samspillet mellom barn og voksne i en utvalgt barnegruppe. Materialet består av observasjoner av 13 barn i alderen fra ett til tre år, én førskolelærer og to barnehageassistenter. Observasjonene er gjort over tre dager. De er registrert med videoopptak eller i form av feltnotater. Observasjonene er kombinert med intervjuer med det pedagogiske personalet, som også har besvart to spørreskjemaer.

Referanser

Johansson, E. (2012). Læringskulturer i spenningsfeltet mellom ”vi og de andre”. I: Vist, T. & Alvestad, M. (red). Læringskulturer i barnehagen: flerfaglige forskningsperspektiver. Cappelen Damm Akademisk.

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.