Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud - modelprogram: VIDA-forskningsrapport 1. Effekter af VIDA.

Forfattere
Jensen, B.
Jensen, P.
Rasmussen A.W.
Kilde
Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik.
År
2013

Formål

Rapporten belyser effekten af et nyt interventionsprogram, der er udviklet til og implementeret i danske dagtilbud. Hovedinterventionen består af en pædagogisk indsats rettet mod dagtilbuddenes pædagoger og ledere. Pædagoger og ledere uddannes i at arbejde teoretisk (forstået som vidensbaseret), målrettet og systematisk. Studiet undersøger, om indsatsen styrker kvaliteten i dagtilbuddet. Indsatsen forventes at have positive effekter for alle børn og specielt for socialt udsatte børn. Indsatsen forventes først og fremmest at føre til en forbedring af børnenes socioemotionelle og kognitive kompetencer.

Resultat

Effektmålingen viser, at VIDA-Basis har positive effekter på nogle af børnenes socioemotionelle kompetencer. Specifikt reducerer indsatsen børnenes emotionelle problemer og deres adfærdsproblemer i forhold til kontrolgruppens. Effektstørrelsen på disse ligger på omkring 0,25. Indsatsen har ikke dokumenteret effekt på hyperaktivitet, kammeratskab og prosocial adfærd. De nævnte effekter er ikke større for de mest socialt udsatte børn. Resultaterne viser derudover, at VIDA-Basis+-interventionen har svagere effekter, da kun børnenes adfærdsproblemer reduceres i forhold til kontrolgruppen. Der kan ikke påvises effekter af VIDA på børnenes kognitive kompetencer og læring.

Design

VIDA interventionerne er implementeret i 2011 og afsluttet i 2013. VIDA-interventionsprogrammet er gennemført som et randomiseret, kontrolleret forsøg, hvor randomiseringen er foretaget på institutionsniveau. I alt fire kommuner deltager i forsøget med dagtilbud for 3-6-årige. Randomiseringen er baseret på en stratifikation af dagtilbuddene i seks grupper, klassificeret på basis af andelen af socialt udsatte børn. Denne andel er beregnet på grundlag af informationer fra Danmarks Statistik, hvorfra der er indhentet informationer om forældrenes uddannelsesniveau, brug af sociale velfærdsydelser og deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Inden for hver af de seks stratifikationsgrupper er daginstitutioner tilfældigt udtrukket til at deltage i VIDA-Basis, VIDA-Basis+ eller kontrol. I VIDA-projektet afprøves VIDA-Basis og VIDA-Basis+ mod en referencegruppe (kontrol). VIDA-Basis+ adskiller sig fra VIDA-Basis ved at have øget forældreinddragelse. Rapportens analyse baserer sig på data fra i alt 129 daginstitutioner fra fire kommuner, hvoraf data fra ca. 2000 børn i alderen 3-6 år indgår. Der blev ad tre omgange udsendt spørgeskemaer, som blev udfyldt af pædagogerne for hvert barn: ved starten af interventionen (1. runde), midtvejs (2. runde) og afslutningsvis (3. runde). Effekterne blev analyseret på basis af måleredskaber, som bl.a. består af Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) og Qualifications and Curriculum Authority (QCA). Redskabet måler børns socioemotionelle kompetencer og læringskompetencer. Dataindsamlingen fandt sted fra 2011 til 2013.

Referencer

Jensen, B., Jensen, P., Rasmussen A.W. (2013). Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud - modelprogram: VIDA-forskningsrapport 1. Effekter af VIDA, Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik.

Opdragsgiver

Social-, Børne- og Integrationsministeriet