Religiøse spiseforskrifter i barnehagen. En kvalitativ undersøkelse om barnehagers strategier for tilpasning i møte med islamske spiseforskrifter

Forfatter
Andreassen, B., & Øvrebø, E. M.
Kilde
Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 16(1), 1-15.
År
2017

Formål

Formålet med studiet er at undersøge, hvilke strategier dagtilbud vælger til at håndtere krav fra forældre om hensyntagen til religiøse spiseforskrifter.

Resultat

Analysen af interviewene peger på to hovedstrategier, som dagtilbuddene vælger, når de tilpasser maden til religiøse spiseforskrifter: Enten serveres mad, som alle børn kan spise, eller også differentieres der mellem to måltidsvalg, hvor det ene er for de muslimske børn.

De dagtilbud, som vælger at servere den samme mad til alle børn, begrunder deres strategi i et ønske om ikke at udstille bestemte børn som anderledes. Argumentet for at servere forskellig mad til børnene bunder omvendt i en opfattelse af, at børn skal lære at forholde sig til forskellighed. Studiets forfattere konkluderer dog, at begrundelserne primært er karakteriserede ved en pragmatisk stillingtagen til spørgsmålet om tilpasning af måltider til religiøse spiseforskrifter. Det betyder, at de pædagogiske begrundelser for at vælge bestemte strategier kommer efter overvejelser af mere praktisk karakter, som fx handler om tilgængeligheden af halalkød eller forhold relateret til økonomi og logistik. Herudfra vurderer forfatterne, at begrundelserne præges af en mangel på pædagogisk fagsprog.

Design

Det empiriske materiale består af syv semistrukturerede kvalitative interviews med dagtilbudsledere (styrere og pedagogiske ledere) i kommunale og private dagtilbud (barnehager). I interviewene spørger forfatterne blandt andet ind til mad og måltidssituationer generelt i dagtilbuddet, ligesom de mere specifikt beder informanterne om at redegøre for og begrunde det enkelte dagtilbuds strategier for tilpasning af maden til religiøse spiseforskrifter. Fokus i artiklen er på tilpasning til muslimske spiseforskrifter. Interviewanalysen er inspireret af Malterud samt Kvale og Brinkmanns metoder til meningskategorisering af kvalitative data.

Referencer

Andreassen, B., & Øvrebø, E. M. (2017). Religiøse spiseforskrifter i barnehagen. En kvalitativ undersøkelse om barnehagers strategier for tilpasning i møte med islamske spiseforskrifter. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 16(1), 1-15.