Continuous professional development and ECEC quality: Findings from a European systematic literature review

Författare
Peleman, B., Lazzari, A., Budginaitė, I., Siarova, H., Hauari, H., Peeters, J. & Cameron, C.
Källor
European journal of education, 53(1):9-22.
År
2018

Syfte

Studiens syfte är att 1. undersöka om – och under vilka förhållanden – investeringar i insatser för kontinuerlig professionell utveckling och arbetsförhållanden bidrar till att förbättra medarbetares undervisnings- och omsorgspraktiker i förskolan, 2. dokumentera effekterna av insatser för kontinuerlig professionell utveckling och arbetsförhållanden på den vardagliga interaktionen mellan personal och barn samt på barnens lärande och välbefinnande och 3. identifiera beskaffenheter i insatser för kontinuerlig professionell utveckling och arbetsförhållanden som har konstaterats vara mer effektiva i relation till punkt 1 och 2.

Resultat

Resultaten från den systematiska kunskapsöversikten visar att insatser för kontinuerlig professionell utveckling som integreras i förskolans verksamhet, med återkopplingskomponenter, är mest effektiva när det gäller varaktig påverkan på förskolepersonalens lärande och utveckling och kvaliteten på deras praktiker. Långvariga insatser för kontinuerlig professionell utveckling som integreras i verksamheten, t.ex. pedagogisk handledning och coachning i reflektionsgrupper, har positiv inverkan i mycket olika kontexter. Effekten verkar vara densamma både i länder med väletablerade förskolepraktiker och höga kvalifikationskrav för personalen och i länder med låga initiala kvalifikationskrav för förskoleverksamhet.

Resultaten visar att deltagande i insatser för kontinuerlig professionell utveckling ökade medarbetarnas pedagogiska medvetenhet och yrkeskunskaper. Genom aktiviteterna rekonceptualiserade deltagarna sina roller som pedagoger och började se barnen som protagonister i sin undervisning. Studien indikerar också att arbetsplatsbaserade insatser för kontinuerlig professionell utveckling har större effekt på lärarkollektivet och personalens samarbete än aktiviteter utanför arbetsplatsen.

Design

Studien är en systematisk kunskapsöversikt. De studier som ingår i undersökningen har hämtats från flera olika internationella databaser samt nationella databaser i alla de dåvarande 28 EU-länderna (2016). Studier exkluderades och inkluderades utifrån definierade inkluderingskriterier och ytterligare kartläggning gjordes av befintliga studier. Efter kvalitetsbedömning och datainsamling gjordes en narrativ syntes av 44 inkluderade studier.

Referenser

Peleman, B., Lazzari, A., Budginaitė, I., Siarova, H., Hauari, H., Peeters, J. & Cameron, C.  (2018). "Continuous professional development and ECEC quality: Findings from a European systematic literature review". European journal of education, 53(1):9-22.