Managing the unmanageable: curriculum challenges and teacher strategies in multicultural preschools in Sweden

Författare
Stier, J. & Sandström, M.
Källor
Journal of Intercultural Communication, 48(3):1404-1634
År
2018

Syfte

Studien undersöker de dilemman som personal på multietniska förskolor i Sverige står inför när det gäller att balansera läroplanens olika krav. Å ena sidan kräver läroplanen öppenhet, tolerans och värdesättande av kulturella, etniska och sociala skillnader och respekt för barnens unika bakgrund. Samtidigt betonar den universella mänskliga rättigheter och grundläggande svenska värderingar. Forskarna undersöker hur förskolepersonal skapar mening utifrån sådana ofta självmotsägande och ibland motstridiga mål. Undersökningen utgår från två frågeställningar: 1) Hur beskriver förskollärarna de utmaningar de står inför i sitt dagliga arbete när de försöker följa bestämmelserna i läroplanen? 2) Vilka strategier använder de för att hantera dessa utmaningar?

Resultat

Intervjuerna visar att det finns flera återkommande situationer i förskolorna där kulturella och religiösa skillnader leder till dilemman och potentiella motsättningar mellan barn, personal och föräldrar. Resultaten visar att läroplanen för förskolan ger lite vägledning, vilket forskarna menar speglar svenska politikers oförmåga och ovilja att ge svar på vad ett mångkulturellt Sverige är och bör bli. I stället måste förskollärarna utveckla sina egna strategier för att hantera barnens och föräldrarnas förväntningar och krav, bland annat genom att använda barnen som kulturella mellanhänder. Forskarna menar att förskolepersonalen använder strategier som gör det lättare att undvika ”svåra” situationer och att de därmed indirekt och oavsiktligt lägger utmaningarna på barnens axlar.

Design

Forskarna genomförde 14 fokusgruppsintervjuer med totalt 41 förskoleanställda från två förskolor i två multietniska och mångkulturella stadsdelar i Stockholm. Respondenterna i urvalet hade en heterogen sammansättning, där ingen var född i Sverige och alla var flerspråkiga med varierande svensk språkkompetens. Varje anställd intervjuades två gånger med cirka fem månaders mellanrum från den första till den sista intervjun. Intervjuerna spelades in på band, transkriberades och översattes till engelska.

Referenser

Stier, J. & Sandström, M. (2018). “Managing the unmanageable: curriculum challenges and teacher strategies in multicultural preschools in Sweden”. Journal of Intercultural Communication, 48(3):1404-1634.