Children’s Doctor Games and Nudity at Danish Childcare Institutions

Författare
Leander E. M. B., Larsen P. L., Munk K. P.
Källor
Archives of Sexual Behavior, 47(4):863-875.
År
2018

Syfte

Studien handlar om acceptansen för barns nakenhet och sexualitet på danska förskolor. Syftet är att göra en empirisk undersökning av synen på barns nakenhet och sexualitet samt av konsekvenserna av det fokus på sexuella övergrepp mot barn som råder i dagens samhälle. Författarna anser att regler och diskurser kring doktorslekar på förskolan tyder på att rädslan för sexuella övergrepp mot barn har påverkat uppfattningen om vad som är normalt och tillåtet när det gäller barns sexualitet på danska förskolor. 

Resultat

Resultaten indikerar att det sedan millennieskiftet har skett en tydlig förändring i synen på nakenhet och doktorslekar bland både föräldrar och förskolepersonal. 

De kvantitativa resultaten från enkäten visar att 64 % av de medverkande förskolorna hade regler avseende barns nakenhet och/eller doktorslekar. De kvalitativa resultaten visar att det har skett ett kulturellt skifte på förskolorna. Det övergripande mönstret (indikerat av regler och diskurser) är att barnets kropp har sexualiserats – inte genom ett erkännande av barnets egen sexualitet, utan genom perspektiven på vuxnas sexualitet. 

Författarna menar att den kulturella faktor som har bidragit mest till den förändrade synen på barns nakenhet och sexualitet är samhällets moralpanik när det gäller sexuella övergrepp mot barn. Resultaten visar att ett omfattande kulturellt fokus på sexuella övergrepp mot barn har lett till att barnets kropp numera är nära förknippad med sexuella övergrepp. Det kulturella skiftet på förskolorna verkade enligt författarna vara defensivt snarare än baserat på professionella argument.   

Design

Studien bygger på en enkät som besvarades av 2 051 chefer och lärare på 1 457 danska förskolor. Enkäten skickades ut till 74 % av alla förskolor i Danmark. Urvalet var slumpmässigt, med undantag för vissa justeringar för att både storstads- och landsbygdsområden skulle inkluderas. Enkäten skickades till förskolornas chefer med önskemål om att den skulle vidarebefordras till så många förskollärare som möjligt. Svarsfrekvensen är 30,9 %, vilket motsvarar 23 % av alla förskolor i Danmark. Svarsfrekvensen bland förskollärarna är något lägre än svarsfrekvensen bland förskolecheferna. 

Enkäten är en mixed-method-undersökning med obligatoriska slutna frågor och frivilliga öppna frågor. Enkäten innehöll frågor om både formella och informella riktlinjer för medarbetare samt om regler för barn som syftar till att förhindra sexuella övergrepp. Den här artikeln behandlar reglerna för barnen och huvudsakligen de öppna frågorna om dessa regler. 

Referenser

Leander, E. M. B., Larsen, P. L., & Munk, K. P. (2018). "Children’s Doctor Games and Nudity at Danish Childcare Institutions". Archives of Sexual Behavior, 47(4):863-875.

Uppdragsgivare

SL- og BUPL-fonden for udvikling og forskning, Danmark