Trivsel i daginstitutionens hverdagsliv: et spørgsmål om det kropslige, kollektive og konfliktuelle

Författare
Lind, U.
Källor
Roskilde Universitet
År
2019

Syfte

Avhandlingen undersöker hur trivsel etableras och utvecklas i ett förskolesammanhang och hur trivsel utspelas mellan barn och anställda i förskolans vardag. Studien handlar om hur förskolelivet upplevs ur ett deltagarperspektiv, samtidigt som man fokuserar på hur förskolan som samhällelig strukturell ram utgör en bakgrund för deltagarnas erfarenheter, val, prioriteringar och dagliga organisation av uppgifter. Frågeställning: På vilka sätt utvecklas trivsel mellan barn och den pedagogiska personalen i förskolan och vilka hinder och möjligheter till trivsel kan identifieras i förskolans vardag? De tre arbetsfrågorna är: 1) Hur kan barnens och den pedagogiska personalens trivsel i en förskola identifieras analytiskt? 2) Vilka kroppsliga och kollektiva erfarenheter får barnen och den pedagogiska personalen och på vilka sätt påverkar dessa trivseln i förskolan? 3) Vilka konflikter kan identifieras i vardagen och hur påverkar dessa trivseln i förskolan?

Resultat

Författaren har gjort tre analyser som visar hur trivseln i förskolan ska förstås i relation till det institutionella sammanhanget, arbetsmiljön och en social inriktning som barn och personal delar, utmanar och följer. Förskolelivet identifieras som en tillvaro där barn och vuxna är fysiskt tillgängliga för varandra, samtidigt som de är ömsesidigt sårbara och synliga i förhållande till varandra. Det får betydelse för hur förskolelivet är organiserat och på vilka sätt barn och vuxna har möjlighet att vara närvarande. Analysen lyfter fram en bild av ett krävande, motsägelsefullt och utmattande arbetsliv som kan skapa utanförskap. Den sociala inriktningen analyseras som en kollektivt tillvaro som utvecklas i en kroppslig och konfliktfylld vardag. Närvaro, delaktighet och medbestämmande framträder som viktiga inslag för trivseln i förskolan. Både barn och vuxna vill ha dagar utan katastrofer, med roliga och fria vuxna, där det finns tid och möjlighet att vara tillsammans.

Design

Det empiriska materialet har samlats in med deltagande observation, intervjuer och framtidsworkshops (definieras i avhandlingen som ett kollektivt undersökningsrum där barn och förskolepersonal samlas för att utbyta kunskap, erfarenheter, kritik, drömmar och möjligheter till förbättringar i förskolan). Urvalet består av anställda och barn på två danska förskolor. Författaren har också ett urval av 36 förskollärarstudenter, som med hjälp av en snap-logg-metod tog bilder av och skrev små texter till sina trivselupplevelser i förskolan. Snap-loggarna följdes därefter upp med intervjuer, gruppdiskussioner och gemensamma analyser.

Referenser

Lind, U. (2019). «Trivsel i daginstitutionens hverdagsliv: et spørgsmål om det kropslige, kollektive og konfliktuelle». Akademisk avhandling. Roskilde Universitet.