From foot to pencil, from pencil to finger: Children as digital wayfarers

Författare
Dardanou, M.
Källor
Global Studies of Childhood, 9(4):348-359.
År
2019

Syfte

Syftet med den här studien är att undersöka hur små barn upplever museibesök där de får dokumentera besöket med hjälp av digitala pekskärmar och hur de senare skapar mening av sina upplevelser när de skapar egna digitala berättelser utifrån museiupplevelsen. Frågeställning: Hur bidrar digitala pekskärmar till barns kommunikation i och med museet och med varandra? Studien ger kunskaper om barns kreativa meningsskapande ur deras eget perspektiv genom att undersöka hur de utvecklar egna digitala berättelser med utgångspunkt i museibesök. Forskaren undersöker barnens fysiska och digitala resa genom museet samt hur de senare visualiserar denna resa genom egna teckningar och utveckling av egna digitala berättelser.  

Resultat

Studiens resultat visar att barnens fysiska resa genom museet, som visualiserades genom barnens egna teckningar och bilder, förvandlades till en digital resa bakåt i tid och rum när barnen skapade sin egen digitala berättelse om besöket: barnen blev digitala resenärer. Enligt forskaren skapar det här sättet att uppleva museiutställningar nya möjligheter för barnen att återvända till besöket och de upplevelser de hade där.  

Resultaten visar att barnens visuella och digitala resa ger upphov till nya interaktioner och relationer mellan barn och museum. Därigenom kan museibesök skapa förutsättningar för nya uttryck hos barnen och en närmare relation och kommunikation mellan barnen och närmiljön.  

Design

Genom deltagande observationer följde forskaren 12 förskolebarn i åldern 4–5 år under 7 besök på museer i närområdet. Under besöken fick barnen möjlighet att fotografera och rita, och när de kom tillbaka till förskolan fick de möjlighet att skapa tankekartor och digitala berättelser. Forskaren samlade in fotografierna som barnen tog och deras teckningar. Vidare gjorde hon ljud- och videoinspelningar av barnen. Hon fick också kopior av den digitala berättelse barnen skapade tillsammans med förskolläraren och information om hur den kom till. Datamaterialet analyserades tematiskt och delades in i 4 kategorier: 1. barnens första möte med museiutställningarna, 2. teckningarna som barnen ritade när de var på museet, 3. barnens användning av mobilkameror under museibesöket och 4. barnens digitala berättelse. 

Referenser

Dardanou, M. (2019). "From foot to pencil, from pencil to finger: Children as digital wayfarers". Global Studies of Childhood, 9(4):348-359.

Uppdragsgivare

Egenfinansierad