The contribution of different patterns of teachers’ interactions to young children’s experiences of democratic values during play

Författare
Zachrisen, B.
Källor
International Journal of Early Childhood 48, 179–192.
År
2016
ISBN
27434021

Syfte

Studien undersöker förhållandet mellan interaktionsmönster och demokratisk praxis i leksituationer på förskolan. Interaktionen mellan barn och praktiker undersöks utifrån en en praxis där varje barn ses som en del av gemenskapen.

Resultat

Forskarna identifierar två typer av interaktion: dyadisk interaktion och gruppinteraktion. I en dyadisk interaktion pågår kommunikaitonen primärt mellan praktikern och en barngrupp. Var och en av de två typerna av interaktioner innehåller tre underordnade kategorier. I en dyadisk interaktion ingår: (1) dyadisk interaktion i en till en-situationer, (2) dyadisk interaktion med parallella grupprocesser och (3) dyadisk interaktion med ett gemensamt tema. I en gruppinteraktion ingår: (1) gruppinteraktion med en praktiker bredvid, (2) gruppinteraktion med en praktiker som lekledare bland barnen och (3) gruppinteraktion med en praktiker som lekkamrat.

Resultatet visar att dyadiska interaktioner och gruppinteraktioner ger barnen olika möjligheter att uppleva tillhörighet och gemenskap. Där dyadisk interaktion i första hand ger möjlighet att utveckla en känsla av tillhörighet och uppleva en känsla av gemenskap med en praktiker, ger gruppinteraktionen möjligheter utveckla en känsla av tillhörighet och gemenskap i gruppen. Forskarna bedömer att gruppinteraktion tillsammans med dyadisk interaktion ger barnen stora möjligheter att uppleva demokratiska värden. I en gruppinteraktion kan praktikern relatera både till barnet som individ och som en viktig medlem i gruppen, och en gruppinteraktion kan i högre grad ge möjlighet att utveckla en känsla av tillhörighet och gemenskap i gruppen än en dyadisk interaktion.

Design

Materialet består av 98 timmar videoinspelningar på sju förskolor. Videoinspelningarna gjordes av andra forskare än de som ansvarar för studien. Analysen genomfördes av de ansvariga forskarna och utgår från 37 videoobservationer av leksituationer med barn i åldern 1,5–3 år. Leksituationer ska här förstås som informell lek som uppstår spontant mellan barn på förskolan. Varje videoklipp varar mellan 4 och 22 minuter. Analysen består av tre steg: (1) identifiera kommunikationen mellan barn och praktiker, (2) undersöka vilka möjligheter som interaktionen ger barnen att uppleva olika viktiga demokratiska värden, som känsla av tillhörighet och gemenskap och (3) avgöra om det är fokus på varje barn som individ eller om det är fokus på barnen som delar av en gemenskap.

Referenser

Zachrisen, B. (2016). The contribution of different patterns of teachers’ interactions to young children’s experiences of democratic values during play. International Journal of Early Childhood 48, 179–192.

Uppdragsgivare

NordForsk