”Documentation and Communication in Swedish Preschools”.

Författare
Emilson, A.
Samuelsson, I.
Källor
Early Years: An International Research Journal, 34(2), 175-187.
År
2014

Syfte

Studien undersöker kommunikationen mellan förskollärare och barn på svenska förskolor i situationer när förskolläraren dokumenterar verksamheten. Dokumentationen ska illustrera pedagogiska processer och barnens lärande och göra förskollärarna uppmärksamma på enskilda barns förmågor. I Sverige är det enligt författarna mycket fokus på dokumentation och de förklarar det med att Svenska förskolor är mycket påverkade av Reggio Emilia-pedagogiken och att dokumentationen också ingår i läroplanen.

 

Studien är inriktad på vad det är förskollärarna dokumenterar. De frågor undersökningen vill besvara är

  • hur blir kommunikationen mellan förskollärarna och barnen när förskolläraren samtidigt dokumenterar?
  • vad är det viktigt för förskollärarna att dokumentera?

Resultat

Kommunikationen i dokumentationssituationerna går till på olika sätt. Förskollärarna kan antingen vara tysta observatörer som knappt kommunicerar med barnen eller ivrigt styra kommunikationen. I det senare fallet är kommunikationen ofta livlig och förskolläraren styr barnens uppmärksamhet mot olika fenomen, t.ex. hur färgen droppar.

 

I båda fallen är kommunikationen målinriktad och strategisk och kännetecknas av ojämlikhet mellan den vuxna och barnen. I dokumentationssituationen är barnens handlingar undersökningsobjekt. Kommunikationen blir målinriktad med syftet att få barnen att göra någonting – måla en buss, bygga ett torn osv.

 

Det är också i första hand barnens produkter och prestationer som blir dokumenterade, t.ex. teckningar, svar på frågor eller uppfattandet av relationer mellan saker (som förhållandet mellan en målad vattendroppe och en riktig). Det är alltså aktiviteten och det barnet klarar av som blir centrum i dokumentationen, inte själva barnet.

 

 

 

Design

Studiens material är 157 minuters videoinspelning av kommunikation mellan barn och förskollärare medan förskollärarna dokumenterar. Deltagarna var 30 barn på 1–3 år och deras sju förskollärare.

 

De 157 minuterna film består av 15 dokumentationssituationer. Kommunikationen analyseras med hjälp av Habermas teori om kommunikativa och strategiska handlingar (strategic and communicative action).

Referenser

Emilson, A. & Samuelsson, I. (2014). ”Documentation and Communication in Swedish Preschools”. Early Years: An International Research Journal, 34(2), 175-187.

Uppdragsgivare

Information saknas