Preschool teachers' understanding of quality in preschool: a comparative study in three European countries.

Författare
Brodin, J.
Hollerer, L.
Renblad, K.
Stancheva-Popkostadinova, V.
Källor
Early Child Development and Care 185(6), 968-981.
År
2015

Syfte

Studien undersöker vad förskollärare i Sverige, Österrike och Bulgarien anser är kvalitet i förskolan. Länderna är valda för att visa på skillnader, i Sverige anses förskolan vara lika viktig för barnen som skolgången och i Österrike och Bulgarien handlar förskolans verksamhet fortfarande om barnpassning.

Resultat

Det finns både skillnader och likheter mellan länderna i vad personalen ser som viktigt för förskolans kvalitet.

Personalen nämner tio faktorer som är viktigast för kvaliteten och av dem är man enig om rankningen av sex faktorer. Det är

  1. den egna inställningen
  2. antalet barn på förskolan
  3. antalet förskollärare
  4. arbetsklimatet
  5. relationen mellan barn och vuxna
  6. den pedagogiska planeringen.

 

Faktorerna berör både arbetssätt och organisering. Det är inget av länderna som rankar dokumentation högt.

För resten av faktorerna finns det likheter mellan länderna. Respondenterna i Sverige och Österrike är eniga om att pedagogisk ledning och gemensamma värderingar bidrar till förskolans kvalitet, respondenterna från Bulgarien anser inte att dessa faktorer spelar någon nämnvärd roll. De bulgariska respondenterna rankar däremot i likhet med de svenska läroplanen högt som påverkande faktor, österrikarna värderar den lågt.

Design

Materialet är svar på en enkät från 117 förskollärare och barnskötare (preschool teachers and child care workers) på 45 förskolor(preschools). Från Sverige kom 58 svar, från Österrike 29 och från Bulgarien 30. Flera av frågorna gäller strukturella och organisatoriska förhållanden på en generell nivå (till exempel läroplanen och barnomsorgsreformer), andra gäller organiseringen av arbetet (antalet vuxna och barn, sammansättningen av barngruppen, pedagogisk ledning). Man samlade också in uppgifter om de anställdas bakgrund (utbildningsnivå, arbetserfarenhet, fortbildning), och till slut fanns frågor om arbetsmiljön och det pedagogiska arbetet på förskolan. Några av dessa frågor gällde planering, utvärdering, uppföljning och dokumentation av arbetet, och utvärdering av barnens individuella lärande och generella utveckling.

Referenser

Brodin, J., Hollerer, L., Renblad, K. & Stancheva-Popkostadinova, V. (2015). Preschool teachers' understanding of quality in preschool: a comparative study in three European countries. Early Child Development and Care 185(6), 968-981.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift