Perspectives on Entrepreneurial Learning in the Early Years of Education.

Författare
Ehrlin, A.
Insulander, E.
Sandberg, A.
Källor
Journal of Education and Human Development 4(3), 40-58.
År
2015

Syfte

Den svenska regeringen beslutade 2009 att insatserna för att främja barns och ungas entreprenöriella förmåga ska genomföras på alla nivåer i det offentliga skolsystemet, från förskolan till eftergymnasial utbildning. Entreprenöriellt lärande kan alltså beskrivas som ett relativt nytt inslag i den svenska förskolan. Utgångspunkten för studien är att genomförandet av läroplanens innehåll är beroende av vilken betydelse personalen tillskriver det. Syftet med studien är därför att undersöka hur förskollärare och lärare i skolans tidiga årskurser uppfattar entreprenöriellt lärande. Detta kan öka kunskapen om hur förskollärare och lärare omsätter begreppets innehåll i praktiken.

Resultat

Studien visar att det sammanhang den pedagogiska personalen befinner sig i påverkar hur de uppfattar entreprenöriellt lärande. Forskarnas resultat indelas i tre kategorier utifrån hur praktikerna uppfattar konceptet entreprenöriellt lärande:

  • Entreprenörskap (entrepreneurial learning as entrepreneurship). Ett exempel på entreprenörskap är när personalen tränar barnens förmåga i samarbetsbaserade aktiviteter som riktar sig mot omvärlden, till exempel genom att tillsammans sätta upp en musikal och bjuda in föräldrarna som publik.
  • Vetenskap och teknik (entrepreneurial learning as science and technology). Här ser man det entreprenöriella som något innovativt. Personalen uppmanar barnen att vara uppfinnare och stimulerar dem till att ta individuella beslut framför att kopiera de jämnårigas beteende.
  • Personlig utveckling (entrepreneurial learning as personal development). I denna tredje kategori finns aktiviteter för att stimulera barnens kreativitet, fantasi och sociala förmåga. Man använde exempelvis dramaövningar för att barnen skulle få träna på att uppträda inför publik.

 

Design

Forskarna besökte tre förskolor med barn i åldern 3–5 år och två grundskolor med barn från förskoleklass till årskurs tre. Materialet samlades in 2014 och bestod av intervjuer med personal och barn från förskolor och skolor. I intervjuerna fick informanterna svara på öppna frågor om entreprenöriellt lärande. Dessutom fick de se på videofilmer av sin undervisning, vilket gjorde det möjligt för forskarna att ta del av hur informanterna beskrev olika undervisningssituationer. Författarna har granskat materialet individuellt och konstruerat de analytiska kategorierna.

Referenser

Ehrlin, A., Insulander, E. & Sandberg, A. (2015). Perspectives on Entrepreneurial Learning in the Early Years of Education. Journal of Education and Human Development 4(3), 40-58.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift