‘Being on the move’: Time-spatial organisation and mobility in a mobile preschool.

Författare
Gustafson, K.
van der Burgt, D.
Källor
Journal of transport geography 46, 201-209.
År
2015

Syfte

Studien undersöker mobila förskolor, dvs. bussar delvis inredda som förskolor som kör runt till flera platser under en dag. Studien vill beskriva hur de dagliga rutinerna och aktiviteterna påverkas av förflyttningarna och de lokaler man vistas i.

 

Resultat

Studien visar att den mobila förskolan präglas av de ständiga förflyttningarna. Resorna för med sig många rutiner för barnen och personalen, det krävs mycket logistik för personalen. Organiserandet av transporterna tar överhanden över planeringen av de andra aktiviteterna under dagen. Resandet i bussen ger personalen och barnen särskilda roller, då man tillbringar ungefär halva dagen i bussen. Personalen fungerar som kabinpersonal på en flygning som ger service till de fastspända barnen, som får roller som passagerare. Studien visar också hur barnen hanterar en hög grad av frihet när de besöker offentliga platser. Med inövade rutiner som kissgrupper, sitta i ring, samling på visselsignal, stå på led m.m. förkroppsligar barnen ett rum och en ordning som präglas av de ständiga förflyttningarna.

Design

Materialet kommer från en veckas observationer i en mobil förskola i en mellanstor svensk stad. Bussen är kopplad till en fast förskola och har 22 barn mellan fyra och fem år. Författarna har gjort deltagande observationer, videoinspelningar, intervjuer och gps-loggning. Dessutom har man haft informella samtal med barnen. Författarna var i första hand intresserade av förflyttningarna med bussen, hur de dagliga rutinerna var organiserade, hur barn och vuxna upplevde och använde tiden i och utanför aktiviteterna. I en kritisk analys tar man in materialet från observationsdagarna.

Referenser

Gustafson, K. & van der Burgt, D. (2015). ‘Being on the move’: Time-spatial organisation and mobility in a mobile preschool. Journal of transport geography 46, 201-209.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift