Kan du tage pigen op af kufferten? En analyse af sproglig evaluering i daginstitutioner.

Författare
Holm, L.
Källor
EDUCARE – vetenskapliga skrifter 2, 103-127.
År
2015

Syfte

Studien undersöker hur förskolor använder språkliga utvärderingar i det dagliga arbetet och hur det påverkar förhållandet mellan barn och vuxna. Intresset är inriktat på den syn på barn och språk som det använda utvärderingsmaterialet och övningarna innehåller.

Resultat

Resultatet av studien visar att utvärderingsmaterialets syn på språk, mätning och kunskap är baserad på antagandet att alla barn går igenom samma socialisering och språkliga utveckling i samma ordning på danska. Det är därför bara den danska delen av flerspråkiga barns utveckling som bedöms. Studien visar också att förskollärarnas utvärdering är hårt knuten till materialet och att de känner sig tvungna att få fram ett resultat som visar vilka språkljud, ord och meningar barnet känner till och förstår. Denna praxis utesluter barns utveckling av samtal och annan interaktion.

Design

Materialet kommer från fältarbete i två förskolor i Köpenhamn som använder utvärderingsmaterialen Tosprogede børn och Sprogvurderingsmateriale til 3-årige för att undersöka den danska delen av flerspråkiga barns språkutveckling. Författaren har observerat nio utvärderingar och intervjuat förskolechefer och förskollärare under utvärderingarna. Dessutom använder författarna flera policydokument med riktlinjer. Materialet samlades in under 2008 och 2009.

 

Referenser

Holm, L. (2015). Kan du tage pigen op af kufferten? En analyse af sproglig evaluering i daginstitutioner. EDUCARE – vetenskapliga skrifter 2, 103-127.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift