Does Professional Development of Preschool Teachers Improve Child Socio-Emotional Outcomes?

Författare
Jensen, B.
Jensen, P.
Källor
IZA Discussion Paper No. 8957. Institute for the Study of Labor (IZA).
År
2015

Syfte

Studien undersöker om utsatta barns socio-emotionella förmåga ökar om förskollärarna får gå en tvåårig VIDA-utbildning (Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud). Insatsen ska ge det enskilda barnet möjligheter att lära sig saker på förskolan som passar barnets talanger och som också utvecklar dem. Den är inriktad på att stimulera barnets språkliga och sociala förmåga och slutledningsförmåga.

Resultat

Undersökningen pekar på att det går att öka barns socio-emotionella förmåga genom att låta personalen gå på fortbildning men insatsen blir inte målinriktad på socialt utsatta barn, åtminstone inte i en allmän förskola. De pedagogiska förändringarna på förskolan är också beroende av en viss stabilitet i personalgruppen.

Enligt studien har förskollärarnas VIDA-utbildning (Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud) en positiv effekt på de 3–5-åriga barnens utveckling och beteende. Insatsen stimulerar barnens emotionella utveckling och minskar beteendeproblemen men effekten är inte större för socialt utsatta barn. Barn till högutbildade kvinnor har högre SDQ-resultat än barn till lågutbildade kvinnor. Familjens inkomst och etniska ursprung har ingen betydelse för effekten av insatsen. Resultaten visar att insatsen har mindre effekt i vissa förskolor, exempelvis i förskolor med många utsatta barn och i förskolor med stor personalomsättning.

Design

Materialet består av bedömningar av 686 barn från 58 förskolor. Hälften av förskolorna fick insatsen och hälften var kontrollgrupp. Förskollärarna bedömde i genomsnitt tolv barn från varje förskola före och efter insatsen, under åren 2010 respektive 2102, med hjälp av Strength of Difficulties Questionnaire (SDQ). Enkäten bestod av 25 frågor om barnets styrkor och svagheter i den socioemotionella utvecklingen. Det finns fem skalor i SDQ: emotionella symptom, beteendeproblem, hyperaktivitet, relationsproblem och uppträdande i gruppen. 369 bedömningar kom från insatsförskolorna och 290 från kontrollgruppen. Man samlade också in uppgifter om föräldrarna och förskolan, exempelvis föräldrarnas utbildning och förskolans personalomsättning.

Referenser

Jensen, B., Jensen, P. & Rasmussen A.W. (2015). Does Professional Development of Preschool Teachers Improve Child Socio-Emotional Outcomes? IZA Discussion Paper No. 8957. Institute for the Study of Labor (IZA).

Uppdragsgivare

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold och Center for Strate-gisk Uddannelsesforskning (CSER), Aarhus Universitet.