Effekter af "Familiepladser og basispladser" : udvikling af mellemformer til udsatte børn i dagtilbud i Københavns Kommune 2007-2009.

Författare
Jensen, B.
Brandi, U.
Kragh, A.
Källor
København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.
År
2009

Syfte

Syftet med studien är att undersöka om utvecklingen av mellanformer, familjeplatser och så kallade basisplatser, som ligger mellan allmän- och specialområdet har en positiv effekt på socialt utsatta barn.

Resultat

Familjeplatsprojektet har positiva effekter på barnets trivsel och lärande – inklusive hjälpsamhet, solidaritet, hänsyn, öppenhet, språklig förmåga, förmåga till lärande och kunskapstörst. Basisplatsprojektet, som äger rum bland svagare barn än familjeplatsprojektet, har enbart positiv effekt vad gäller matematisk logisk förmåga. Författarna drar slutsatsen att i synnerhet institutionsansvariga och det faktum att innehåll, struktur och mål för interventionen är tydliga spelar en väsentlig roll för såväl implementering som resultat.

Design

Studien är prospektiv med mätningar före och efter interventionerna – med ett års mellanrum.
För att beskriva institutionernas implementeringsprocesser besöktes varje institutionsansvarig och intervjuades kvalitativt innan interventionerna, samtidigt som de efter interventionerna deltar i fokusgruppintervjuer med 3–4 informanter i varje och strukturerade frågeguider användes.
För att ta reda på interventionernas effekter intervjuar forskarna föräldrarna på ett strukturerat sätt, samt delar ut frågeformulär till pedagogerna (bl.a. med samma frågor som till föräldrarna) om barnets kompetens, och slutligen observerar och intervjuar de några av barnen själva via TRAS (Tidlig Registering Af Sprogudvikling), som är ett screeninginstrument med 18 frågor. Allt detta sker både före och efter interventionerna.

Referenser

Jensen, B., Brandi, U., & Kragh, A. (2009). Effekter af "Familiepladser og basispladser" : udvikling af mellemformer til udsatte børn i dagtilbud i Københavns Kommune 2007-2009. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.

Uppdragsgivare

Köpenhamns kommun