Talking about children’s resistance to the institutional order and teachers in preschool.

Författare
Markstrom, A.-M.
Källor
Journal of Early Childhood Research, 8(3), 303-314.
År
2010

Syfte

Syftet med studien är att undersöka barns motstånd mot den sociala ordningen i förskolan genom pedagogers berättelser om barns beteende på förskolan. Kontexten för undersökningen utgörs av föräldramöten där pedagoger och föräldrar samtalar om barnet i förskolan. Fokus ligger främst på följande frågor: Hur uppvisar barn motstånd mot förskolan som institution och pedagogerna? Vilka typer av motstånd kopplar pedagogerna samman med bestämda karaktärsdrag hos barnet? Finns det några skillnader på hur pedagogerna beskriver motståndet hos flickor respektive pojkar?

Resultat

Studien visar att föräldramöten är en plats där pedagoger uttrycker bedömningar och kategoriseringar av det individuella barnet. Pedagogernas berättelser om barnets motstånd mot den sociala ordningen på förskolan ger föräldrarna en förståelse av vilka typer av beteenden som pedagogerna anser som problematiska respektive önskvärda. Enligt studien kan barn visa motstånd på fem sätt: fysiskt motstånd, socialt motstånd, verbalt motstånd, emotionellt motstånd och motstånd i form av avvisande. De fem typerna av motstånd överlappar ibland i pedagogernas berättelser, vilket visar på komplexiteten i det som förväntas av ett barn på förskolan, men även kan ses som ett uttryck för barnets kompetenser. Pedagogerna uppfattar dock i större utsträckning motståndet som problematiskt än som önskvärt, och berättelserna om barns motstånd används för att förstärka konstruktionen av det önskvärda barnet. Flickor och pojkar omtalas till viss del på olika sätt, vilket enligt studien kan vara ett uttryck för pedagogens stereotypa och traditionella förståelse av könsroller.

Design

Datamaterialet består av 22 ljudinspelningar av föräldramöten på åtta förskolor. Pedagogerna utvaldes slumpmässigt för deltagande i undersökningen. Föräldramötena varade i mellan 20 minuter och en och en halv timme. Datamaterialet transkriberades och granskades, och episoder som uttryckte pedagogernas implicita eller explicita förväntningar om ”ordentliga” och ”normala” barn valdes ut. Begreppet ”motstånd” användes som ett diskursivt verktyg för att analysera datamaterialet.

Referenser

Markstrom, A.-M. (2010). ”Talking about children’s resistance to the institutional order and teachers in preschool”. Journal of Early Childhood Research, 8(3), 303-314.

Uppdragsgivare

Vetenskapsrådet (Sverige)