Kompletterande anknytningsperson på förskola.

Författare
Hagström, B.
Källor
Malmø: Malmö Studies in Educational Sciences No. 48, Malmö högskola.
År
2010
ISBN
978-91-86295-00-4

Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger genom vidareutbildning kan utveckla sin roll som kompletterande anknytningsperson för barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Dessutom syftar studien till att undersöka hur sådana anknytningspersoner kan stödja barn och deras föräldrar tidigt i barnens liv. Studien ställer frågor om hur pedagogerna beskriver sin egen utveckling i relation till den vidareutbildningsprocess som de deltar i, och hur de beskriver utvecklingen inom sitt arbete och vad denna utveckling innebär för barnen.

Resultat

Studien visar att de teorier som presenterades under vidareutbildningen var relativt okända för pedagogerna. De hade stort utbyte av kombinationen av självstudier (som inte var en del av utbildningen), föreläsning och studiecirklar. Pedagogerna sammanfattar sin inlärnings- och utvecklingsprocess i sex temaområden: viljan att göra gott, utveckling från ”att tycka” till ”att förstå”, lärande i samspel, nödvändigheten i att anta barnets perspektiv, pedagogiska konsekvenser samt självreflektion. Under utbildningen utvecklade pedagogerna nära relationer till barnen i sina roller som anknytningspersoner.

Design

Fyra pedagoger deltog i studien. Dessa pedagoger deltog i en vidareutbildning som löpte över tre år, samtidigt som de arbetade som vanliga pedagoger på en svensk förskola. Var och en av de fyra pedagogerna hade en relation till ett barn vars mor eller far led av psykisk ohälsa. Vidareutbildningen omfattade anknytningsteori, Sterns teori om barns självutveckling samt affektteori. Pedagogerna fick vägledning av en barnpsykolog varannan vecka, deltog i studiecirklar tillsammans och deltog i en föreläsning om psykisk ohälsa. Datainsamlingen innefattade samtal mellan pedagogerna och forskaren samt pedagogernas loggböcker. Totalt genomförde forskaren fem samtal med varje pedagog under loppet av tre år. Materialet analyserades utifrån Polkinghornes beskrivningar av narrativ analys.

Referenser

Hagström, B. (2010). Kompletterande anknytningsperson på förskola. Malmø: Malmö Studies in Educational Sciences No. 48, Malmö högskola.

Uppdragsgivare

information saknas