Perspektiver på kvalitet i daginstitutioner.

Författare
Kragh-Müller, G.
Källor
København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitetsforlag.
År
2010

Syfte

Syftet med undersökningen är att belysa den pedagogiska kvaliteten på två olika förskolor i Köpenhamn med olika organisatoriska och strukturella förutsättningar. Undersökningen granskar hur pedagogisk kvalitet förstås av pedagoger, barn och föräldrar på de två förskolorna, och resultatet ska bidra till att utveckla den pedagogiska kvaliteten på förskolor, samt inom pedagogiskt arbete och de pedagogiska yrkesrollerna. Dessutom syftar undersökningen till att bidra till den politiska debatten, genom att framhäva de historiska och samhällsmässiga förutsättningar och villkor som gäller för förskolor.

Resultat

Pedagogerna och föräldrarna från förskolan i Christiania menar att deras önskemål om kvalitet uppfylls i den konkreta, vardagliga verksamheten. Pedagogerna och föräldrarna från förskolan i Christianshavn menar att deras önskemål om pedagogisk kvalitet inte uppfylls i tillräcklig utsträckning genom den konkreta, vardagliga verksamheten. De förändrade samhällsmässiga förutsättningarna, såväl i form av besparingar som av de många olika administrativa uppgifterna, betyder att den pedagogiska kvaliteten på förskolan i Christianshavn försämras. Pedagogerna kan inte utföra det pedagogiska arbetet på ett sätt som är tillfredsställande för dem själva, utifrån deras yrkesmässiga bedömning. De upplever att de har ont om tid för att vara tillsammans med barnen. Arbetet med läroplaner och de relaterade dokumentationskraven verkar sålunda bidra till att försämra den pedagogiska kvaliteten snarare än att förbättra den, eftersom pedagogerna måste använda mer tid till administrativt arbete än till att vara med barnen.

Design

Undersökningen är en jämförelse av en förskola i Christiania och en i Christianshavn. Fem barn från vardera förskola intervjuades: två enskilda intervjuer med en pojke och en flicka, samt en fokusgruppintervju med tre barn. Medarbetare från vardera förskolan intervjuades i fokusgrupper, liksom även de intervjuade barnens föräldrar. I båda förskolorna gjordes observationer under fem hela dagar.

Referenser

Kragh-Müller, G. (2010). Perspektiver på kvalitet i daginstitutioner. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitetsforlag.

Uppdragsgivare

BUPL