”Vi har nästan blivit för bra” – Lärares sociale representationer av förskolan som pedagogisk praktik”.

Författare
Granbom, I.
Källor
Jönköping: School of Education and Communication, Jönköping University.
År
2011
ISBN
978-91-628-8329-4

Syfte

Syftet med undersökningen är att genom beskrivningar och analyser av pedagogers samtal om förskolan bidra med kunskap om och förståelse av hur pedagoger i förskolan talar om förskolans funktion och dess pedagogiska innehåll.

Resultat

Författaren pekar på den komplexitet som kännetecknar pedagogernas konstruktion av mening. I pedagogernas beskrivningar av förskolans funktion och dess pedagogiska innehåll framträder en del olika motstridiga och samexisterande teman och kategorier. Resultatet visar att pedagogerna ger uttryck för två sinsemellan olika sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik: förskolan som utvecklande för alla, och förskolan som utvecklande för några. Båda dessa föreställningar innehåller i sin tur skilda föreställningar av barn och barns kompetenser, pedagogens yrkesroll samt förskolans roll i samhället. Pedagogerna ger uttryck för att den pedagogiska praktiken inte passar för alla barn.

Design

Författaren har genomfört sju fokusgruppsintervjuer som varat i 90–120 minuter med sammanlagt 46 pedagoger. Under intervjuerna har pedagogerna med författaren som moderator diskuterat förskolan, dess syfte och innehåll samt begreppen lek och lärande i relation till förskolan. Intervjuerna har sedan skrivits ut och analyserats för att ta reda på vilka teman och vilket innehåll i förskolan som är centrala för pedagogerna, samt hur pedagogerna kommunicerar om dessa förståelser och åsikter. Författaren använder sociala representationer som ett begrepp för hur pedagogerna ser på och agerar i förskolan.

Referenser

Granbom, I. (2011). ””Vi har nästan blivit för bra” – Lärares sociale representationer av förskolan som pedagogisk praktik”. Jönköping: School of Education and Communication, Jönköping University.

Uppdragsgivare

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping