”Nyutdannede pedagogiske lederes mestring og appropriering av barnehagens kulturelle redskaper. En kvalitativ studie av nyutdannede førskolelæreres kompetansebygging det første året i yrket”.

Författare
Ødegård, E.
Källor
Oslo: Unipub.
År
2011

Syfte

Syftet med avhandlingen är att belysa hur nyutbildade pedagogiska ledare bemästrar och tillägnar sig förskolans kulturella verktyg. Många nyutbildade pedagoger anställs som pedagogiska ledare, och författaren fokuserar därför på deras kompetensutveckling under det första året som pedagogisk ledare. Fokus ligger både på områden som de nyutbildade ledarna bemästrar och på områden som beskrivs som svåra. Med "kulturella verktyg" avses såväl den konkreta inredningen på förskolan, till exempel möbler och föremål, som olika tankesätt och sätt att agera.

Resultat

Författaren drar slutsatsen att de pedagogiska ledarnas bemästrande och tillägnande av kulturella verktyg på förskolan är beroende av hur tillgängliga de kulturella verktygen är för pedagogerna. Pedagogerna tillägnar sig de kulturella verktygen i olika hög grad beroende på vilka individuella kulturella verktyg de har med sig och i hur stor utsträckning de får möjlighet att använda dem. De nyutbildade tilldelas utmanande ledningsuppgifter på ett område som präglas av motstridiga och oklara ledningsdiskurser.

Design

Fem nyutbildade pedagoger som arbetade som pedagogiska ledare på förskolor följdes av författaren under ett år. Under detta år skrev de deltagarberättelser, författaren observerade deras arbete på förskolorna och vid möten och de intervjuades individuellt och i fokusgrupper. Dessutom intervjuades deras chefer och de handledare som utsetts att bistå dem i början. Detta material analyserades med inspiration från bland annat grundad teori, och författaren lade vikt vid systematiska beskrivningar som användes som kategorier.

Referenser

Ødegård, E. (2011). ”Nyutdannede pedagogiske lederes mestring og appropriering av barnehagens kulturelle redskaper. En kvalitativ studie av nyutdannede førskolelæreres kompetansebygging det første året i yrket”. Oslo: Unipub.

Uppdragsgivare

Information saknas