Experiences with full-time child care attendance on young children in Norway: Parents' and early childhood teachers' views.

Författare
Undheim, A.M.
Drugli, M.B.
Källor
International Research in Early Childhood Education 3(1), 1-40.
År
2012

Syfte

Syftet med studien är att undersöka föräldrars och den pedagogiska personalens syn på för- och nackdelar med att ettåriga barn vistas på heltid i norska förskolor. Studien undersöker vilken ålder som föräldrar och personal anser vara optimalt för att börja på förskolan. Dessutom undersöks föräldrarnas och personalens upplevelser av små barns vistelse i förskolan, särskilt upplevelser om hur trötta barn blir av att vistas där. Därför undersöker studien i vilken utsträckning föräldrar och den pedagogiska personalen har samma förväntningar och utvecklingsmål för barnens tidiga utveckling.

Resultat

Författarna drar slutsatsen att det finns en enighet bland föräldrar och den pedagogiska personalen om att det finns fördelar med förskolan. Studien visar dock att föräldrar tenderar att överskatta fördelarna med förskolan för de yngsta barnens lärande och sociala anpassning. Dessutom visar studien att både föräldrar och personal har svårt att svara på vad den mest lämpliga åldern för att börja i förskola är eftersom det kan finnas individuella skillnader mellan barnen. Överlag tycker föräldrar och personal att 12–18 månader är en lämplig ålder för att börja i förskola. Dessutom visar studien att både föräldrar och personal är bekymrade över antalet timmar som barnen tillbringar i förskolan. Både föräldrar och personal upplever att de flesta av barnen är trötta efter en dag på förskolan. Barnen är kinkiga, gnäller, har inget tålamod och klamrar sig fast vid sina föräldrar. Enligt föräldrarna är det svårt för barnet att förhålla sig till så många andra barn hela dagen, och aktivitetsnivån på förskolan är för hög. Å andra sidan uppskattar många föräldrar dessa aktiviteter eftersom de bidrar till att barnen får många spännande upplevelser på förskolan, och att de slipper pressen att själva hitta på olika aktiviteter hemma. Studien visar även att den pedagogiska personalen är mycket känsliga för barnens individuella behov. Studien visar med andra ord att pedagogerna mycket väl vet vilka barn i gruppen som behöver vila, och hur varje barn kan få det stöd som behövs för avkoppling.

Design

Sammanlagt deltog 35 norska förskolor i studien. Data består av kvalitativa, semistrukturerade öppna intervjuer med 35 anställda och 41 föräldrar från förskolorna som ingick. Intervjuerna bandades och transkriberades senare. Därefter analyserades materialet utifrån element från en grounded theory-metod.

Referenser

Undheim, A.M. & Drugli, M.B. (2012). Experiences with full-time child care attendance on young children in Norway: Parents' and early childhood teachers' views. International Research in Early Childhood Education 3(1), 1-40. Undheim, A.M. & Drugli, M.B. (2012). Age for enrolling in full-time childcare: a qualitative study of parent and caregiver perspectives. Early Child Development and Care 182(12), 1673-1682. Undheim, A.M. & Drugli, M.B. (2012). Perspective of parents and caregivers on the influence of full-time day-care attendance on young children. Early Child Development and Care 182(2), 233-247.

Uppdragsgivare

ingen upplysning